Pfsense live firewall

Izvor: SIS Wiki
Skoči na: orijentacija, traži

Sadržaj

Uvod

pfSnese vatrozid je aplikacija koja štiti informacijske sustave od opasnosti sa Interneta i opasnosti koje su moguće unutar organizacije. Vatrozid je napravljen u Linux okruženju. Licenca vatrozida je Open Source što zanči da je besplatan za korištenje Moguće distribucije vatrozida: Instalacija bez grafičkog sučelja,instalacija sa grafičkim sučeljem,pokretanje sa USB sticka i pokretanje sa LiveCD-a.

Minimalni zahtjevi za instalaciju su :

Ovi zahtjevi nisu pogodni za sve računalne okoline. Minimalni zahtjevi za instalaciju ovise o verziji pfSense vatrozida koji se koristi. Za detaljne informacije pogledati na www.pfsense.or Za bilo koju od navedenih instalacija potrebno je napredno poznavanje računalnih mreža i mrežnih protokola. Sama instalacija je prilično jednostavna i uključuje odabir minimalno dvije mrežne kartice. Dvije mrežne kartice su obavezne na bilo kojem tipu vatrozida. Prva nam služi da kao sučelje koje gleda prema internetu WAN, a druga nam služi kao sučelje koje gleda prema lokalnoj mreži LAN. Broj mrežnih kartica ovisi o načinu na koji želimo postaviti lokalnu mrežu.

--BoženaPlantak 23:20, 10. lipnja 2013. (CEST)

Pristup postavkama pfSense vatrozida

Pristup postavkama vatrozida je moguć sa dva mjesta :

Putem konzole na samom računalu i putem Internet preglednika ( unutar URL unosimo ime ili IP adresu vatrozida)


Pristup putem konzole

Konzola.png


Unutar konzole imamo informacije:

Koju verziju vatrozida koristimo (pfSense 2.0.2 ) Fizičku mrežnu karticu (em0) koja je dodijeljena WAN ili LAN sučelju i dodijeljena statička IP adresa

--BoženaPlantak 23:21, 10. lipnja 2013. (CEST)

Pristup putem Internet preglednika

Upisujemo unutar URL IP adresu ili ime vatrozida ( za upis imena vatrozida samo ime mora biti registrirano na DNS servisu).

URL.png

Nakon čega se pojavljuje ekran za prijavu na vatrozid gdje unosimo korisničko ime i lozinku. Inicijalno korisničko ime i lozinka za pfSense vatrozid su:

    Korisnik: admin
    Lozinka: pfsense

Prilikom unošenja korisnika treba biti oprezan zbog toga što je sustav osjetljiv na velika i mala slova za razliku od Windows OS-a. Nakon inicijalne prijave na sustav preporuča se promjena korisničkog imena i lozinka.

URL1.png

--BoženaPlantak 23:21, 10. lipnja 2013. (CEST)

Pregled vatrozida iz grafičkog sučelja

Upravljačka konzola vatrozida se sastoji od nekoliko dijelova koji služe za: upravljanje, postavljane i nadzor vatrozida.

Kontrole su:

Toolbar.png

Osim kontrola na početnoj stranici nalazi se nadzorna ploča na kojoj se nalaze sistemski podaci i podaci o mrežnim sučeljima.

Dashboard.png

--BoženaPlantak 23:23, 10. lipnja 2013. (CEST)

Upravljačka kontrola sistem (system)

Odabirom na upravljačku kontrolu sistem otvara nam se padajući izbornik:

Sistem.png

Napredno postavljanje ( Advanced )

Administratorski pristup ( Adimn Access ) – namijenjeno za napredne korisnike

Np.png


Administratorski pristup sastoji se od dijela koji se odnosi na postavljane:

1.Preglednika ( webConfigurator )

2.Sigurnosne ljuske ( Secure Shell )

3.Serijskog terminala (Serial Terminal )

4.Opcije upravljačke konzole


Preglednik Postavke za preglednika su :


Sigurnosna ljuska ( Secure Shell )


Serijska komunikacija


Opcije upravljačke konzole

--BoženaPlantak 20:04, 11. lipnja 2013. (CEST)

Vatrozid/NAT ( Network Address Translation )

Np1.png


Vatrozid/NAT sastoji se od naprednih postavki za vatrozid

--Vedran Gorički 15:03, 11. lipnja 2013. (CEST)

Mrežne postavke (Networking )

Np2.png

Sastoje se od : 1.IPv6 Opcija

2.Mrežna sučelja

IPv6 Opcija

Mrežna sučelja

--Vedran Gorički 15:03, 11. lipnja 2013. (CEST)

Raznoliko ( Micellaneous )

Np4.png

Sastoji se od: 1.Podrške za Proxy

2.Load Balancing

3.Štednje snage ( Power savings )

4.glxsb Crypto Akceleracije

5.IP sigurnosti

6.Rasporeda

7.Gateway monitoringa

Podrška za Proxy

Load Balancing

Štednja snage ( Power Savings )

Glxbs Crypto Akcelerator

IP Sigurnost

Raspored

Gateway monitoring – Omogući/onemogući (početne postavke brišu stanja gateway linkova koji padnu)

--Vedran Gorički 15:15, 11. lipnja 2013. (CEST)

System Tunables

Np5.png


Sadrži sučelje za upravljanje postavljanjem različitih FreeBSD sysclt vrijednosti koje mijenjaju različita stanja sustava. Slika prikazuje samo dio mogućih postavki.

--Vedran Gorički 15:15, 11. lipnja 2013. (CEST)

Obavijesti ( Notifications )

Np6.png


Sastoji se od:

1. Growl

2. SMTP E-Mail

Growl

SMTP E-Mail

--BoženaPlantak 19:50, 11. lipnja 2013. (CEST)

Upravljanje certifikatima ( Certicifate Authority Manager )

CAs

Ca1.png

Ovdje se nalazi popis certifikata kojima se vjeruje. Sastoji se od imena , internog imena , izdavatelja, certifikati ime raspoznavanja. Dodatni certifikati se mogu dodati pritiskom na plus koji se nalazi na desnoj strani ( slika gore ). Mogućnosti prilikom dodavanja certifikata:

1.Uvoz od postojećeg tijela za certifikate 2.Kreiranje unutarnjeg tijela za certifikate 3.Kreiranje srednjeg tijela za certifikate

Ca2.png

Uvoz od postojećeg tijela za certifikate:

Kreiranje unutarnje tijela za certifikate:

Kreiranje srednjeg tijela za certifikate:


Ca3.png

--BoženaPlantak 23:25, 10. lipnja 2013. (CEST)

Certifikati

U ovom dijelu nalazi se upravljanje certifikatima koji se nalaze unutar vatrozida.

Ca4.png


Sastoji on nekoliko dijelova:

Sa desne strane nalaze se kontrole za izvoz, brisanje i dodavanje certifikata. Dodavanje certifikata može koristiti tri metode:

Ca5.png


Uvoz postojećeg certifikata

Kreiranje internog certifikata

Ca6.png


Kreiranje certifikata za potpis

--Vedran Gorički 15:16, 11. lipnja 2013. (CEST)

Lista certifikata za opoziv

U ovome dijelu se nalazi lista certifikata koja je izdana. Ako nadzorno tijelo smatra certifikati mogu biti opozvani ,razlog opoziva mora biti opravdan. Sastoji se od imena , internog imena , certifikati, da li se koristi.


Ca7.png


--BoženaPlantak 19:52, 11. lipnja 2013. (CEST)

Firmware

Sastoji se do tri dijela:

Fm1.png

Ručna nadogradnja

Sastoji se od nalaženja novog firmware-a na službenim stranicama pfSense vatrozida i „upload“ novog firmware-a na vatrozid. Firmware mora biti sa ekstenzijom .tgz , jednom kada proces nadogradnje započne nije preporučljivo da se prekine.

Fm2.png

--BoženaPlantak 20:07, 11. lipnja 2013. (CEST)

Auto nadogradnja

Auto nadogradnja automatski provjerava da li postoji nova verzija na službenim stranicama vatrozida i radi automatsku nadogradnju.

Fm3.png


Postavke za nadogradnju

Sastoji se od : • Firmware grana • Nadogradnja

Firmware grana

Sadržava omogući/onemogući da se koristi URL poslužitelja koji sadrži novi firmware koji nije sa www.pfsense.org stranica. URL novih stranica se mora ručno upisati. Kod ovakvog tipa nadogradnji ne provjerava se digitalni potpis.

Fm4.png

--BoženaPlantak 20:10, 11. lipnja 2013. (CEST)

Nadogradnja

Nadogradnja može koristiti firmware nadogradnje kojima nedostaje ili je neispravan digitalni potpis. Postoji opcija omogući/onemogući.

Fm5.png

--BoženaPlantak 19:52, 11. lipnja 2013. (CEST)

Generalne postavke ( General Setup )

Sastoje se od :

Sistemske postavke

Teme

Promjena izgleda teme za vatrozid

--BoženaPlantak 19:53, 11. lipnja 2013. (CEST)

Logout

Izlaz iz sustava

Usmjeravanje ( Ruting )

Sastoji se od:

G1.png

--Vedran Gorički 15:18, 11. lipnja 2013. (CEST)

Gateways

Sadrži ime koje dodijelimo radi lakšeg raspoznavanja, mrežno sučelje kojem je dodijeljeno, gateway, monitor IP adrese i opisno polje. Sa desne strane nalazi se kontrola za dodavanje novog gateway-a.

--Vedran Gorički 15:18, 11. lipnja 2013. (CEST)

Dodavanje novog gateway-a

G2.png

Postavke koje moramo upisati su :

--Vedran Gorički 15:18, 11. lipnja 2013. (CEST)

Rute

Rute mogu biti dinamičke i statične, ovdje se dodaju statične rute. Sastoji se od imena mreže, gateway-a, mrežnog sučelja i opisnog polja. Sa desne strane nalazi se kontrola za dodavanje nove rute.

--Vedran Gorički 15:18, 11. lipnja 2013. (CEST)

Dodavanje nove statične rute

Sastoji se od:

G3.png

--Vedran Gorički 15:18, 11. lipnja 2013. (CEST)

Grupe gatewaya

Koriste se kod pravila vatrozida da bi se mogao omogućiti load balancing, failover, policy-based routing. Sastoji se od imena grupe , gateway-a , prioriteta, opisnog polja. Sa desne strane nalazi se kontrola za dodavanje nove grupe gatewaya. Dodavanje nove grupe gatewaya Sastoji se do:

--Vedran Gorički 15:18, 11. lipnja 2013. (CEST)

Čarobnjak za postavljanje vatrozida

Čarobnjak se koristi za inicijalno početno postavljanje vatrozida. Sastoji se od:

Generalni parametri

--BoženaPlantak 20:11, 11. lipnja 2013. (CEST)

Informacije o vremenskom serveru

--BoženaPlantak 20:11, 11. lipnja 2013. (CEST)

Postavke za Wide Area Network

--BoženaPlantak 20:12, 11. lipnja 2013. (CEST)

Postavke za Local Area Network mrežu

--BoženaPlantak 20:12, 11. lipnja 2013. (CEST)

Postavljanje administratorske lozinke za upravljanje vatrozidom iz grafičkog sučelja

--BoženaPlantak 19:54, 11. lipnja 2013. (CEST)

Upravljanje korisnicima ( User Manager )

Um1.png

Služi za dodavanje mijenjanje i brisanje korisnika i grupa korisnika. Sastoji se od:


Korisnik

Prikaz svih korisnika i grupa kojima pripadaju. Sa desne strane nalazi se kontrola za dodavanje korisnika. Sastoji se od:

Dodavanje novog korisnika

Potrebno je korisničko ime, lozinka, puno ime , datum kada korisnik ističe, pripadnost grupi ( grupe kojima ne pripada i grupe kojima pripada), ključevi autorizacije (omogući/onemogući) IPSec Pre-Shared Key --BoženaPlantak 20:14, 11. lipnja 2013. (CEST)

Grupe

Pregled svih grupa koje su kreirane na vatrozidu, broj korisnika koliko svaka grupa ima i kontrola sa desne strane za kreiranje nove grupe.

Kreiranje nove grupe

Potrebno je definirati ime grupe, opis grupe i pripadnost grupi. --BoženaPlantak 20:14, 11. lipnja 2013. (CEST)

Postavke

Postavke koje se odnose na vrijeme sesije u mirovanju ( početna postavka je 4 sata ) i poslužitelja za autentifikaciju koji može biti lokalni ili na mreži. --BoženaPlantak 20:16, 11. lipnja 2013. (CEST)

Poslužitelji

Pregled poslužitelja za autentifikaciju. Sadrži kontrolu sa desne strane za dodavanje novog poslužitelja. Sastoji se od:

--BoženaPlantak 20:16, 11. lipnja 2013. (CEST)

Dodavanje novog poslužitelja

--Vedran Gorički 15:31, 11. lipnja 2013. (CEST)

Postavke LDAP poslužitelja

--Vedran Gorički 15:31, 11. lipnja 2013. (CEST)

Mrežna sučelja

I1.png

Dodavanje i pregled mrežnih sučelja. Ovdje možete pregledati mrežna sučelja koja su dodana u inicijalnim postavkama ili možete dodati ovdje mrežno sučelje pomoću opcije dodavanje ( assign ).

Vidljiva su sučelja koja se dodijeljena WAN i LAN.

Assign

Dodjeljivanje mrežnog sučelja ( Interface assignments )

Sastoji se od:

I2.png


Grupe sučelja ( Interface Groups )

Sastoji se od:

Kontrola za dodavanje grupe

Sastoji se od :

Postavke za bežičnu mrežu ( Wireless )

Sastoji se od:

Kontrola za dodavanje mrežnog sučelja

Sastoji se od:

VLAN-ovi ( Virtualni Lanovi )

Sastoje se od:

I3.png

Kontrola za dodavanje

Sastoji se od:

--Vedran Gorički 15:19, 11. lipnja 2013. (CEST)

QinQ

Mrežni standard koji podržava Virtualne Lanove ( VLAN ) . Standard definira VLAN tagging za Ethernet okvire Sastoji se od :

Kontrola za dodavanje

Sastoji se od:

--Vedran Gorički 15:19, 11. lipnja 2013. (CEST)

PPP Point-to-Point protocol

Sastoji se od :

--Vedran Gorički 15:20, 11. lipnja 2013. (CEST)

GRE – Generic Routing Encapsulation

Sastoji se do:

Kontrola za dodavanje

Sastoji se od:

--Vedran Gorički 15:20, 11. lipnja 2013. (CEST)

GIF

Sastoji se od:

--Vedran Gorički 15:22, 11. lipnja 2013. (CEST)

Kontrola za dodavanje

--Vedran Gorički 15:22, 11. lipnja 2013. (CEST)

Bridges

Sastoji se od:

Kontrola za dodavanje

Sastoji se od:

--Vedran Gorički 15:22, 11. lipnja 2013. (CEST)

LAGG – Link aggregation and link Failover Interfaces

Sastoji se od:

Kontrola za dodavanje

Sastoji se od:

--Vedran Gorički 15:22, 11. lipnja 2013. (CEST)

LAN I WAN sučelja

Postavke za WAN i LAN sučelja. Ukoliko neko od sučelja nije omogućeno potrebno je to učiniti. Sastoji se od:

--Vedran Gorički 15:22, 11. lipnja 2013. (CEST)

Vatrozid ( Firewall )

Ovdje se nalaze postavke za vatrozid i podijeljene su u nekoliko grupa:

Alias

Alias služe kao „spremišta“ za stvarna imena računala, mreže ili portove. Ljudi lakše pamte proizvoljna imena nego npr. Ime računala vzfoi01.localdomain.hr , zbog toga koristimo alias imena. Dodavanje alias imena se sastoji od:

NAT – Network Address Translation

Služi za pretvorbu jedne javne IP adrese u više privatnih IP adresa. Posljedica je nedostatka IPv4 javnih adresa. Sastoji se od se od .

--Vedran Gorički 15:22, 11. lipnja 2013. (CEST)

Port forward

Služi za usmjeravanje određene aplikacije ili protokola da koristi određenu IP adresu i protokol Pregled pokazuje :

--Vedran Gorički 15:22, 11. lipnja 2013. (CEST)

Dodavanje pravila za Port Forward

Potrebno je odrediti:

Izgled NAT Port Forward Adrese

Nat1.png

--Vedran Gorički 15:22, 11. lipnja 2013. (CEST)


NAT 1:1

Mapiranje jedne unutarnje IP adrese jednoj vanjskoj IP adresi Sastoji se do:

--Vedran Gorički 15:22, 11. lipnja 2013. (CEST)

Kontrola za kreiranje NAT 1:1

Potrebno je odrediti:

Izgled NAT 1:1

Nat2.png

--Vedran Gorički 15:22, 11. lipnja 2013. (CEST)


Outbound NAT

Kod Outbound NAT pravila postoje dvije opcije:

--Vedran Gorički 15:22, 11. lipnja 2013. (CEST)

Kontrola za kreiranje NAT Outbound pravila

Sastoji se od:

Izgled – NAT Outbound

Nat3.png

--Vedran Gorički 15:22, 11. lipnja 2013. (CEST)


Pravila Vatrozida ( Rules )

Pravila vatrozida koriste nam za filtriranje mrežnog prometa sa WAN mrežnih sučelja na LAN mrežna sučelja i obratno sa mogućnošću odabira vremena u kojem se pravila provode. Ovdje određujemo gdje aplikacije i korisnici smiju pristupati. Sučelje se sastoji od sistemski dva kreirana pravila pass i block u tablici sa parametrima:

Kontrola za kreiranje pravila za pristup

Kreirano pravilo na vatrozidu

R1.png

--BoženaPlantak 23:26, 10. lipnja 2013. (CEST)

Schedules – određivanje vremenskih raspona kada da se pravila vatrozida koriste

Vremenski raspon se sastoji od :

Izrada rasporeda sastoji se od:

Izgled vremenskog rasporeda izvršavanja pravila

S1.png


--BoženaPlantak 19:56, 11. lipnja 2013. (CEST)

Trafic Shaper – oblikovanje prometa

Oblikovanje prometa je način kontrole mrežnog prometa da bi se optimizirale ili garantirale najbolje performanse , manje latencije, smanjenje neiskorištenog mrežnog bandwith-a. korištenje ovog modula vatrozida zahtjeva napredno poznavanje mreža i mrežnih protokola. Može se koristiti po :

--Vedran Gorički 15:29, 11. lipnja 2013. (CEST)

Mrežno sučelje

Izrada za mrežno sučelje se sastoji do nekoliko stvari koje korisnik mora ispuniti:

--Vedran Gorički 15:29, 11. lipnja 2013. (CEST)

Limiter

Izrada Limitera se sastoji do nekoliko stvari koje korisnik mora ispuniti:

--Vedran Gorički 15:29, 11. lipnja 2013. (CEST)

Layer7

Izrada Layer7 se sastoji do nekoliko stvari koje korisnik mora ispuniti:

--Vedran Gorički 15:29, 11. lipnja 2013. (CEST)

Čarobnjak ( Wizard )

Korištenje čarobnjak uključuje odabir nekoliko različitih funkcija. Funkcije su sljedeće:

Izgled čarobnjaka traffic shaper

T1.png


--BoženaPlantak 19:57, 11. lipnja 2013. (CEST)

Virtualne IP adrese

Virtualne IP adrese na vatrozidu se razlikuju od stvarnih IP adresa i najčešće se koriste za NAT , ali se mogu koristiti i za potrebe clusterbing, binding servisa kao što je DNS , load balancig itd. Pregled sučelja za virtualne IP adrese sastoji se od:

--Vedran Gorički 15:29, 11. lipnja 2013. (CEST)

Kreiranje virtualne adrese

Sastoji se od:

Pregled kreirane virtualne IP adrese

Vip1.png

--Vedran Gorički 15:29, 11. lipnja 2013. (CEST)

Servisi pfSense vatrozida ( Services )

pfSense vatrozid sadrži standardne mrežne servise primjerene za vatrozid. Servisi koji su na ovom vatrozidu su :

Captive portal

Funkcija pfSense vatrozida koja radi finu filtraciju pristupa vatrozidu putem mreže. Postavke se odnose na nekoliko funkcija:

Izgled Captive portala

Cp1.png

--BoženaPlantak 20:47, 11. lipnja 2013. (CEST)

DHCP Server 8 Dynamic Host Configuration Protocol )

Služi za automatsku dodjelu IP adresa uređajima na računalnoj mreži. pfSense vatrozid ima mogućnost postavljanja DHCP Servisa. Za ovo je postavljanje potrebno je da jedno mrežno sučelje ima statičku IP adresu. Postavljanje se sastoji od:

Izgled DHCP Servera

Dhcp.png

--BoženaPlantak 20:47, 11. lipnja 2013. (CEST)

DHCP Relay

Koristi se dodjeljivanje IP automatskih adresa na drugim mrežama koji se nalaze iza usmjerivača mrežnog prometa ( rutera ). Koraci za kreiranje :

Izgled DHCP Relay

Dhcpr.png

--BoženaPlantak 20:48, 11. lipnja 2013. (CEST)

DNS Forwarder

Koristi se za prosljeđivanje DNS upita autoritativnim DNS poslužiteljima. Postavljanje ovog servisa se sastoji do:

Izgled DNS Forwardera servisa

Dnsf.png

--BoženaPlantak 20:48, 11. lipnja 2013. (CEST)

Dynamic DNS

Dinamično obavještavanje ISP o vašem host imenu bez obzira na periodične promjene IP adrese. Postavljanje se sastoji do :

Izgled postavljanog dynamic DNS

Ddns.png

--BoženaPlantak 20:48, 11. lipnja 2013. (CEST)

IGMP Proxy

Koristi se za slušanje mrežnog prometa između hostova i usmjerivača mrežnog prometa. Postavljanje se sastoji do :

--Vedran Gorički 15:29, 11. lipnja 2013. (CEST)

Load Balancer

Koristi se za raspodjelu opterećenja rada poslužitelja. Sastoji se od tri taba:

--Vedran Gorički 15:29, 11. lipnja 2013. (CEST)

Pools

Postavljanje pool za load balancer potrebno je:

Izgled Load Balanced Pool

Lb1.png

--Vedran Gorički 15:29, 11. lipnja 2013. (CEST)

Virtual Servers =

Dodavanje zapisa virtualnih poslužitelja:

Izgled Virtual servers

Vs1.png

--Vedran Gorički 15:29, 11. lipnja 2013. (CEST)

Monitors

Nadgledanje zadanih mrežnih protokola

M1.png

--Vedran Gorički 15:29, 11. lipnja 2013. (CEST)

NTP – Network Time Protocol

Koristi se za sinhronizaciju vremena na računalima i mrežnim uređajima sa točnim vremenom sa internetskih poslužitelja. Postavljanje se sastoji od odabira mrežnog sučelja za sinhronizaciju vremena.

Ntp.png

--Vedran Gorički 15:29, 11. lipnja 2013. (CEST)

OLSR Deamon – Optimized Link State Routing

Način implementacije dinamičkog mensh usmjeravanja mrežnog prometa . Nije raširen servis i pretežno se koristi za izgradnju bežičnih mensh mreža. Postavljanje se sastoji od :

--Vedran Gorički 15:29, 11. lipnja 2013. (CEST)

PPPoE Point-To-Point over Ethernet

Mrežni protokol koji se koristi za povezivanje usmjerivača mrežnog prometa sa ISP-om. Postavljanje se sastoji od :

Izgled Postavki za PPPoE

Pppoe.png

--BoženaPlantak 19:58, 11. lipnja 2013. (CEST)

RIP – Routing Information Protocol

Mrežni protokol za usmjeravanje mrežnog prometa formalno definiran u dokumentu RFC 1058. RIP omogućuje usmjerivačima i radnim stanicama razmjenu informacija o usmjerivačkim smjerovima unutar Internet mreže. Postavljanje se sastoji od:

--Vedran Gorički 15:29, 11. lipnja 2013. (CEST)

SNMP – Simple Network Managment Protocol

Mrežni protokol koji se najčešće koristi za nadzor i upravljanje mrežnim uređajima u TCP/IP mrežama. Postavljanje se sastoji od:

Postavke za SNMP Deamon

SNMP Traps

--BoženaPlantak 20:50, 11. lipnja 2013. (CEST)

Modules

Binding Interfaces – odabrati mrežna sučelja

--BoženaPlantak 20:49, 11. lipnja 2013. (CEST)

Wake on LAN

Mogućnost paljenja računala putem računalne mreže. Postavljanje se sastoji od:

Wol.png --BoženaPlantak 20:50, 11. lipnja 2013. (CEST)

VPN Virtualne Privatne Mreže

Mrežni protokol koji omogućuje siguran rad mrežnim uređajima preko ne zaštićene Internetske mreže. Koristi razne enkripcijske protokole za komunikaciju i zaštitu podataka. pfSense vatrozid nudi mogućnost postavljanja za IPsec, L2TP, OpenVPN, PPTP protokole.

IPSec

Sastoji se od postavki za :

--Vedran Gorički 15:29, 11. lipnja 2013. (CEST)

Tunnels

Kreiranje VPN tunela sastoji se od :

Izgled kreiranog VPN tunela

Vpnn.png

--Vedran Gorički 15:29, 11. lipnja 2013. (CEST)

Mobile Clients

Postavke za mobilne klijente odnose se na vanjske suradnike i korisnike koji nisu članovi organizacije , već im je potreban privremeni pristup putem VPN mreže. Potrebno je:

--Vedran Gorički 15:29, 11. lipnja 2013. (CEST)

Pre-shared keys

Sastoje se od:

Kontrola za dodavanje ključa je relativno jednostavna , potrebno je unijeti :

Ps1.png

--Vedran Gorički 15:29, 11. lipnja 2013. (CEST)

L2TP –Layer 2 Tunneling Protocol

Mrežni protokol koji se koristi kao potpora ta virtualne privaten mreže. Ne pruža enkripciju podataka sam po sebi već se oslanja na druge enkripcijske protokole. Postavljanje L2TP protokola:

--Vedran Gorički 15:29, 11. lipnja 2013. (CEST)

OpenVPN

OpneVPN je Open Source OpenSSL routed VPN koji se može koristiti za site-to-site VPN konekcije. Za postavljanje OpenVPN-a potrebno je odrediti poslužitelj , klijente i određene premosnice za klijente. Postavljanje ovakve vrste VPN-a moguće je i putem čarobnjaka.

--Vedran Gorički 15:29, 11. lipnja 2013. (CEST)

Postavke za poslužitelja i klijenta

Postavljanje poslužitelja se sastoji do :

--Vedran Gorički 15:29, 11. lipnja 2013. (CEST)

Generalne informacije

Potrebno je :

--Vedran Gorički 15:29, 11. lipnja 2013. (CEST)

Kriptografske postavke

Potrebno je:

--Vedran Gorički 15:29, 11. lipnja 2013. (CEST)

Postavke Tunela

Potrebno je:

--Vedran Gorički 15:29, 11. lipnja 2013. (CEST)

Napredne postavke

Ove postavke se odnose na upisivanje ruta ukoliko ih znamo i mislimo da ih je potrebno upisivati. Određene premosnice za klijente Potrebno je:

--Vedran Gorički 15:29, 11. lipnja 2013. (CEST)

Postavljane OpenVPN putem čarobanjaka

Potrebno je :

Pregled postavljenih OpenVPN postavki

Ovpn1.png

Pregled pravila na vatrozidu

Opvn2.png

Opvn3.png


--BoženaPlantak 20:00, 11. lipnja 2013. (CEST)

PPTP – Point-to-Point Tunnleing Protocol

Mrežni protokol koji se koristi za implementaciju virtualnih privatnih mreža . Namjena ovog protokola je da pruži veću sigurnost i udaljeni pristup koji je kompatibilan sa tipičnim VPN proizvodima.

Postavke PPTP poslužitelj

Potrebno je:

Postavke PPTP klijenta

Potrebno je:

--BoženaPlantak 20:00, 11. lipnja 2013. (CEST)

Status

Opcija koja sadrži pregled neke od postavki koje smo dao sada napravili na vatrozidu i nove funkcije za nadzor i kontrolu sustva. Nakon postavljanja vatrozida glavni alat za nadzor mreže i mrežnog prometa kojim se služe Administratori sustava. Status sadržava pregled za sljedeće funkcije:

Prikaz funkcija koje nisu prikazane u dosadašnjim postavkama

CARP ( Common Address Redundancy Protocol )

Carp.png

Gateways

Prikaz definiranih mrežnih izlaza na Internet

Gat.png


Interfaces

Prikaz detaljnih informacija za pojedino mrežno sučelje

Inter.png

Load Balancer

Prikaz raspodjele opterečenja poslužitelja

Load1.png

RDD Graphs

Prikazuju nekoliko različitih grafikona koji se odnose na sistem, promet, pakete, kvalitetu, vlastita izrada grafikona, postavke za grafikone. Svi grafovi imaju mogućnost prikaza: U stilovima:

U periodu:

Sistemski grafikon pokazuje :

Mrežni grafikon i grfikon paketa pokazuju:

Grafikon kvalitete pokazuje:

Postavke za grafikone:

Prikaz grafikona:

Rrd.png

--Vedran Gorički 15:29, 11. lipnja 2013. (CEST)

Services

Instalirani servisi

Ser.png

Sistem Logs

Zapisi koji se odnose na rad sustava i podijeljeni su u nekoliko najvažnijih kategorija:

Prikaz sistemskih zapisa

Sys.png

Prikaz zapisa vatrozida

Sysw.png

Postavke zapisa ( Settings )

Postavke koje se odnose na zapisivanje događaja u sistemu. Ovdje možemo podesiti kako i što želimo da se zapisuje. Potrebno je:

--Vedran Gorički 15:29, 11. lipnja 2013. (CEST)

Traffic Graph

Graf koji uživo prikazuje mrežni promet po pojedinom sučelju.

Tg1.png

--Vedran Gorički 15:29, 11. lipnja 2013. (CEST)

Diagnostics

Funkcija koja omogućuje upravljanje sistemom i korištenje mrežnih alata za detekciju ispravnosti rada mreže. Ova funkcija prikazuje :

ARP Table

Tablica koja prikazuje sve MAC adrese

Arp.png --BoženaPlantak 20:58, 11. lipnja 2013. (CEST)

Authentication

Autentifikacijski poslužitelj – potrebno korisničko ime i lozinka

Auth.png

--Vedran Gorički 15:29, 11. lipnja 2013. (CEST)

Backup/restore

Backup podataka

U XML formatu koji mogu biti:

--BoženaPlantak 20:58, 11. lipnja 2013. (CEST)

Restore

Vračanje podataka iz XML Datoteke

Bac.png

--BoženaPlantak 20:58, 11. lipnja 2013. (CEST)

Command Prompt

Izvršavanje naredbi iz komandne linije. Možemo izvršavati Shell naredbe i PHP naredbe.

Cmd.png

--BoženaPlantak 20:52, 11. lipnja 2013. (CEST)

DNS Lookup

Pretvaranje DNS imena u IP adresu

Dnsll.png --BoženaPlantak 20:52, 11. lipnja 2013. (CEST)

Edit File

Editiranje sistemskih datoteka

Ed.png

Factory Defaults

Vračanje tvornički postavki

Fd.png

--BoženaPlantak 20:52, 11. lipnja 2013. (CEST)

Halt System

Gašenje sustava

Hs.png --BoženaPlantak 20:53, 11. lipnja 2013. (CEST)

Limiter Info

Informacije o limiteru

Lim.png --BoženaPlantak 20:53, 11. lipnja 2013. (CEST)

Packet Capture

Alat za hvatanje i pregled mrežnih paketa. Postavljanje se sastoji od :

--Vedran Gorički 15:29, 11. lipnja 2013. (CEST)

pfInfo

Informacije vezane za filter paketa. Ovdje će biti prikazane velike količine podataka o načinu rada filtera paketa.

Pfinfo.png

--Vgoricki 14:10, 11. lipnja 2013. (CEST)

pfTop

Monitor za protok mrežnog prometa na vatrozidu. Sortiranje se može vršiti prema:

Pftop.png

--Vedran Gorički 15:29, 11. lipnja 2013. (CEST)

Ping

Mrežni alat koji se koristi da se vidi dali je određeni host dostupan unutar računalne mreže. Potrebno je unijeti:

Ping.png

--BoženaPlantak 20:53, 11. lipnja 2013. (CEST)

Reboot

Ponovno pokretanje sistema

Reb.png

--BoženaPlantak 20:54, 11. lipnja 2013. (CEST)

Routes

Prikaz ip ruting tablica za IPv4 i IPv6 koje se trenutno nalaze na vatrozidu.

Rt.png

--BoženaPlantak 20:54, 11. lipnja 2013. (CEST)

S.M.A.R.T. Monitor Tools

Set alata za pregled ispravnosti hardvera i pregled zapisa o događajima. Monitro je podjeljen u četiri dijela:

--Vedran Gorički 15:29, 11. lipnja 2013. (CEST)

States

Prikaz stanja između izvora i destinacije

St1.png

--BoženaPlantak 20:55, 11. lipnja 2013. (CEST)

States Table Summary

Sumarna tablica stanja koja prikazuje stanja po:

St2.png

--BoženaPlantak 20:55, 11. lipnja 2013. (CEST)

System Activity

Zapisi o trenutnoj sistemskoj aktivnosti

Sa.png

--BoženaPlantak 20:55, 11. lipnja 2013. (CEST)

Tables

Tablice koje prikazujuIPV4 i IPv6 adrese te se mogu sortirati prema:

Dt.png

--BoženaPlantak 20:56, 11. lipnja 2013. (CEST)

Traceroute

Dijagnostički alat za prikaz rute preko mrežnih usmjerivača na računalnoj mreži. Potrebno je upisati :

Tra.png

--BoženaPlantak 20:56, 11. lipnja 2013. (CEST)

Help

Informacije vezane za vatrozid. Ovdje možete pronaći sljedeće:

--BoženaPlantak 20:56, 11. lipnja 2013. (CEST)

Osobni alati
Imenski prostori
Inačice
Radnje
Orijentacija
Traka s alatima