Procjena rizika

Izvor: SIS Wiki
Skoči na: orijentacija, traži

Preuzeli temu: Kristina Takač, Tatjana Božović, Vedrana Premužić, Sanja Oreški


Posudili knjigu: Information security risk analysis

Managing security risks

Risk managemt for computer security

Sadržaj

Uvod u procjenu rizika

Pitanje sigurnosti oduvijek je bilo predmet ljudskog interesa. Općenito bismo mogli definirati sigurnost kao sposobnost izbjegavanja događaja koji bi imali negativne posljedice za određeni objekt. Predmet sigurnosti može biti ljudski život ili imovina koja ima određenu važnost za čovjeka. Informacijski sustavi u današnje vrijeme predstavljaju važan strateški čimbenik uspjeha poduzeća te su važni kako za konkurentnost poduzeća tako i za sam njihov opstanak.

Razvojem informacijskih sustava ubrzala se obrada podataka i omogućila veća mobilnost poslovanja međutim paralelno su se razvili i različiti oblici prijetnji za informacijske sustave koji su postali mnogo suptilniji te je time zadatak očuvanja sigurnosti informacijskih sustava postao mnogo teži.

Na predavanju iz kolegija Sigurnost informacijskih sustava definirali smo informacijsku sigurnost kao „čitav niz mjera i postupaka koji se poduzimaju kako bi se osigurala funkcionalnost informacijskog sustava u pretpostavljenim uvjetima“. Dakle, sigurnost informacijskog sustava postižemo provedbom određenih kontrola odnosno mjera. Tim mjerama želimo povećati povjerljivost, integritet, raspoloživost i neporecivost u informacijskim sustavima. U ISO-27002 normi možemo naći smjerice koje nam mogu pomoći u odabiru kontrola međutim najvažniji kriteriji za odabir kontrola dolaze iz procjene rizika.

Procjena rizika (risk assessment) je dio jednog većeg procesa kojeg nazivamo upravljanje rizikom (risk management). Procjena rizika je proces prepoznavanja, kvantificiranja i razvrstavanja rizika po prioritetima prema kriterijima za prihvaćanje rizika i ciljevima važnim za organizaciju. Procjena rizika sastoji se od dva potprocesa, a to su analiza rizika i vrednovanje rizika [ISO 27002]. Važno je napomenuti da procjena rizika mora biti jednoznačan, objektivan, pouzdan i repetabilan proces[Šegudović, 2006, str 6]. Metode procjene rizika možemo podijeliti na kvalitativne, kvantitativne i kombinirane. Kvantitativne metode se temelje na matematičkim postupcima te koriste egzaktne numeričke vrijednosti dok kvalitativne metode koriste relativne vrijednosti te koriste radionice i intervjue kao izvor podataka. U ovom radu ćemo pokušati prikazati metode iz obje skupine te prikazati njihove prednosti i nedostatke.

--KristinaTakac 21:45, 29. prosinca 2011. (CET)

Povijesni pregled procjene rizika

Povijesno gledajući, pojam informacijske sigurnosti kao i procjene rizika mjenjali su se zajedno sa razvojem informacijske tehnologije i poslovnog okruženja. Prvotno se procjena rizika informacijske sigurnosti fokusirala samo na pojedine računalne sustave i njihovu implementaciju. To je bilo u vrijeme kada računala većinom nisu bila mrežno povezana. Predmet procjene rizika su većinom bile tehničke ranjivosti dok se vrlo malo pažnje poklanjalo ljudima te rizicima vezanih uz njih. Glavna načela procjene rizika bila su očuvanje povjerljivosti, integriteta i raspoloživosti. Kako su se računalni sustavi počeli povezivati, sve se više pozornosti u procjeni rizika počelo poklanjati prijetnjama koje dolaze od međusobno povezanih računalnih sustava, prisluškivanja i većih mogućnosti pristupa računalnim sustavima odnosno informacijama koje sadrže [Jones, Ashenden, 2005, str 3].

U sljedećoj fazi razvoja informacijske sigurnosti predmet procjene rizika proširio se i na projektnu razinu. Ovo je bio veliki pomak u odnosu na prethodna razdoblja jer u ovoj fazi procjena rizika po prvi puta uzima u obzir ljude i procese koji koriste računalne sustave. U zadnjoj fazi procjena rizika se mora provoditi na razini cijelog poduzeća te se trenutno nalazimo u toj fazi. Procjena rizika na razini poduzeća podrazumijeva uključenost Uprave to jest i ona mora razumijeti sve rizike koji se odnose na poduzeće. U ovoj fazi važno je prestati shvaćati procjenu rizika kao tehnički problem te ga početi shvaćati više kao menadžerski problem te je to najvažniji zadatak današnjih menadžera informacijske sigurnosti [Jones, Ashenden, 2005, str 4].

Kako se kroz povijest mjenjala razina na kojoj se provodi procjena rizika, tako su se mjenjali i ljudi koji koriste procjenu rizika. U počecima se procjena rizika provodila samo za ljude sa visokim tehničkim kompetencijama koji su čitali izvješća procjene rizika i implementirali potrebne mjere. U današnje vrijeme korisnici procjene rizika nisu više tehničari, već i menadžment kao i Uprava. Što se tiče metoda procjene rizika one se nisu toliko mjenjale kao sami alati kojima se te metode provode [Jones, Ashenden, 2005, str 5]. Evolucija alata za procjenu rizika započela je olovkom i papirom dok se danas koriste složeni softverski alati kao što su CRAMM, COBRA, RuSecure, OCTAVE i COBIT o kojima će nešto više riječi biti u nastavku.

Budući razvoj procesa procjene rizika trebao bi ići u smjeru da on bude što više orijentiran prema poslovnim strategijama poduzeća te da poduzeća postanu proaktivna, a manje reaktivna u postizanju informacijske sigurnosti.

--KristinaTakac 21:45, 29. prosinca 2011. (CET)

Rizik

U literaturi rizik je definiran kao funkcija razine prijetnje, ranjivosti i vrijednosti informacijske imovine [Jones, Ashenden, 2005, str 186]. Točnije rečeno rizik je vjerojatnost prijetnje da iskoristi neku ranjivost imovine te time ugrozi imovinu. Matematički, rizik možemo izraziti sljedećom formulom:

Rizik = prijetnja * ranjivost * vrijednost imovine

Ova formula ne služi uvrštavanju egzaktnih numeričkih vrijednosti pomoću kojih bi izračunali rizik već nam služi za lakše shvaćanje ovisnosti prijetnje, ranjivosti i vrijednosti imovine na razinu rizika. Dakle, ako imamo visoku razinu prijetnje i visoku razinu ranjivosti, tada je i rizik visok. Ako je razina prijetnji visoka, ali poduzeće nije toliko ranjivo jer ima prikladnu zaštitu tada će razina rizika biti srednja. Također može biti slučaj da su i razina prijetnji i ranjivost visoke, ali je vrijednost imovine mala to jest ukoliko se i dogodi sigurnosni incident poduzeće ne će pretrpjeti velike gubitke, pa rizik nije visok.

Važno je napomenuti da moraju biti prisutne sve tri komponente: prijetnja, ranjivost i vrijednost imovine, da bi nešto moglo smatrati rizikom. Prema ISO-27002 normi prijetnja je „mogući uzrok neželjenog incidenta koji može uzrokovati štetu sustavu ili organizaciji.“ Prijetnje se mogu podijeliti na prirodne nepogode, pad sustava, čovjek nenamjerno i čovjek namjerno.

Prirodne nepogode (poplave, požari, potresi, vjetrovi) su vrlo važan oblik prijetnji. Premda se njihova važnost u procjeni rizika ponekad zanemaruje, njihove posljedice mogu biti dalekosežne i dovesti u pitanje opstanak organizacije.

Prijetnje pada sustava mogu se izbjeći nabavkom kvalitetne opreme. Prijetnja da će čovjek učiniti nešto nenamjerno te time ugroziti organizaciju je prilično česta te iznosi oko 70% ljudskih prijetnji. Primjeri čovjekovog namjerog ugrožavanju su na primjer krađa servera, otkrivanje lozinki, uništavanje sadržaja zbog financijskih, političkih ili vjerskih poriva. Sve čovjekove namjerne prijetnje možemo podijeliti na: lažno predstavljanje (impersonation), presretanje (interception) i ometanje (interference).

Lažnim predstavljanjem napadač se predstavlja kao netko drugi provaljivanjem na tuđi korisnički račun [Budin, Golubi i dr., 2010, 285]. Presretanje podrazumijeva krađu podataka važnih za poslovanje organizacije (podaci o kupcu, brojevi kreditnih kartica,...). Prilikom ometanja (interference) napadač ima namjeru naštetiti poslovnom procesu krađom opreme, ali nema namjeru krasti podatke važne za poslovanje poduzeća. Prva asocijacija na prijetnje je čovjekovo namjerno ugrožavanje sustava („hackeri“), međutim to je samo jedan od četiri oblika prijetnji.


Ranjivost je prema ISO-27002 „slabost imovine ili grupe imovina koju jedna ili više prijetnji mogu iskoristiti“. Dakle, u procjeni rizika uzimamo samo one ranjivosti koje se mogu iskoristiti od strane prijetnji. Razina ranjivosti ovisi o provedenim zaštitnim mjerama da se spriječi pojava sigurnosnog incidenta. Primjerice, ukoliko kupujemo opremu visoke kvalitete tada je ranjivost sustava na ispad niska, a ako kupimo opremu niske kvalitete tada je ranjivost sustava na ispad visoka. Isto tako je ranjivost na ljudsku nenamjernu pogreška niska ukoliko se pravilno postave dozvole pristupa i grupne politike. U suprotnom je razina te ranjivosti visoka.

Općenito možemo ranjivosti podijeliti na ranjivosti aplikacije i ranjivosti operacijskog sustava. Podatke o raznim ranjivostima možemo pronaći u bazama podataka organizacija kao što su Computer Emergency Response Team (CERT), Computer Incident Advisory Capability (CIAC) i Microsoft [Jones, Ashenden, 2005, str 133].


U literaturi se spominju neke vrste ranjivosti operacijskih sustava kao što su Easter Eggs, backdoorovi, ranjivosti u hardveru, ranjivosti u sistemskoj konfiguraciji te ranjivosti na napade socijalnim inžinjeringom.


Kod ranjivosti aplikacija vrlo je popularno iskorištavanje ranjivosti Web aplikacija. Najpoznatije ranjivosti Web aplikacija su sljedeće: daljinsko izvršavanje koda (remote code execution), SQL Injection, ranjivosti formatiranja stringa (format string vulnerabilities), Cross Site Scripting i enumeracija korisničkog imena (username enumeration) [Symantec, 2010.]. Na Web-u postoje mnoge preporuke na koji način se te ranjivosti mogu izbjeći, ali te metode nadilaze granice ovog rada pa ih ovdje ne ćemo navoditi.

Ukoliko su proizvođač aplikacije i operacijskog sustava isti, tada će se rijetkokad u aplikaciji potkrasti greška koja će narušiti sigurnosne osobine operacijskog sustava. Iznimka ovog pravila bio je „WINMAIN.EXE“. On je predstavljao sasvim novu metodu napada u kojem .exe datoteka aktivira opasan dio Internet Explorera te time sustav izlaže značajnom riziku budući da se .exe datoteka izvodi tokom cijele Windows sesije. Ovo je prvi napad takve vrste te predstavlja novi pristup trojancima [Jones, Ashenden, 2005, str 143].

Općenito veliki problem predstavljaju Web-stranice koje izgledaju potpuno jednako kao i stranice originalnog proizvođača, međutim one to nisu već su to stranice napravljene od strane hackera. Korisnik u uvjerenju da skida njemu potrebne dodatke za programe, zapravo skida zloćudne programe koje mogu ozbiljno ugroziti sigurnost njegove aplikacije (npr. time može skinuti programe za krekiranje lozinki).


I zadnji element u definiranju rizika je vrijednost imovine odnosno gubitak koji organizacija može pretrpjeti ukoliko prijetnja iskoristi ranjivost. Zato je prije procjene rizika važno identificirati imovinu koja ima značaj za poduzeće. Pri tome izvoditelj procjene rizika ne smije unaprijed sâm pretpostaviti koja je imovina važna za poduzeće već se o tome mora raspitati kod šefa i radnika poduzeća jer ponekad neka imovina za koju smatramo da je male važnosti može imati veliku važnost za poduzeće. I ovdje se vidi važnost da procjena rizika bude u skladu sa poslovnom strategijom poduzeća. Dakle, ukoliko imovina nema važnost za poduzeće, tada ona ne će biti predmet interesa procjene rizika. Imovina mogu biti ljudi sa svojim znanjima i vještinama, podaci, hardver, softver, procedure kao i fizička imovina kao što su zgrade i tehnološka oprema. Dobar izvor informacija o imovini poduzeća je inventurni popis imovine.

Prilikom određivanja vrijednosti imovine također treba biti oprezan jer ponekad voditelji projekata u poduzeću mogu precijeniti ili potcijeniti vrijednost imovine pa je problem objektivno odrediti vrijednost imovine. Vrijednost imovine nisu samo kapitalni ili operativni troškovi. Ona može predstavljati i sramotu koju bi poduzeće pretrpjelo u slučaju sigurnosnog incidenta i koja bi mogla ugroziti opstanak poduzeća [Jones, Ashenden, 2005, str 187]. Na primjer ukoliko bi bila kompromitirana baza podataka koja sadrži povjerljive podatke o kupcu to bi moglo ugroziti opstanak poduzeća jer više nitko ne bi imao povjerenje u to poduzeće. Isto tako kompromitiranje državne tajne moglo bi ugroziti nacionalnu sigurnost.

Svrha određivanja vrijednosti imovine je rangiranje imovine te dobivanje informacije koja imovina zahtjeva ulaganje u njihovu sigurnost. Prilikom utvrđivanja vrijednosti imovine važno je da bude izražena u lokalnoj valuti. Ponekad je lakše umjesto izražavanja vrijednosti imovine u nekoj novčanoj vrijednosti lakše odrediti skalu vrijednosti te imovini dodijeliti brojke iz te skale. Na taj način možemo lakše rangirati imovinu po njihovoj vrijednosti [Peltier, 2001., str 49].

--KristinaTakac 21:49, 29. prosinca 2011. (CET)

Usporedba kvalitativne i kvantitativne procjene rizika

Glavna razlika između kvalitativne i kvantitativne procjene rizika jest u vrijednosti parametara koje koriste. Kvantitativne metode koriste apsolutne numeričke vrijednosti dok kvalitativne metode kvalitativno evaluiraju njihov utjecaj na rizik te se kasnije ti parametri radi lakše interpretacije kvantificiraju. Numeričke vrijednosti parametara u kvalitativnim metodama nisu apsolutne već relativne [Šegudović, 2006, str 8]. Obje skupine metoda imaju svoje prednosti i nedostatke.

Za kvalitativnu procjenu rizika je važno da ju provodi iskusna, stručna i naravno sposobna osoba kako bi se mogla izvesti kvalitetna procjena rizika budući da kvalitativna procjena rizika velikim dijelom ovisi o subjektivnoj procjeni. Velika vrijednost kvalitativne procjene jest da njome dobivamo cjelovitu sliku poduzeća. Ne gleda samo tehničke karakteristike poduzeća već i procedure i ljude koji tamo rade. Ona počinje skupljanjem podataka iz intervjua i radionica iz kojih se može vidjeti kakvo stanje vlada u poduzeću. Postoji kritika na ovu vrstu sakupljanja podataka da je previše subjektivna. Zato kvalitativne metode nisu jednostavne i zahtjevaju učenje i usavršavanje u njihovom izvođenju jer se bave ljudskim porivima, mislima, osjećajima i stavovima. Kvaliteta takve procjene rizika ovisi o kvaliteti izvođača procjene. Rezultati kvalitativne procjene se lakše prikazuju široj publici. Kod odabira gotovih alata treba pažljivo razmotriti da li on koristi kvalitativne ili kvantitativne metode jer je teško na prvi pogled odrediti.

Kvalitativne metode se mogu kombinirati sa kvantitativnim metodama. Rezultat kvantitativnih metoda su statistički podaci. Snaga kvantitativnih je ujedno i njihova slabost, a to je da pitanja i odgovori moraju biti strogo kontrolirani. Stoga odgovori na takva pitanja ne mogu dati potpunu sliku o poduzeću. Prednost ovih metoda je ta da s njima lakše raditi kratke izvještaje potrebnih Upravi o izvršenoj procjeni rizika. Još jedan problem je da za kvantitativne metode provoditelj procjene rizika mora imati dobre matematičke kompetencije.

Literatura navodi da je bolje koristiti pretežito kvalitativne metode jer one daju bogatiju sliku situacije u poduzeću [Šegudović, 2006, str 4].

--KristinaTakac 21:51, 29. prosinca 2011. (CET)


Kvalitativne metode procjene rizika


Kvalitativne metode procjene rizika omogućuju nam sistematično ispitivanje imovine, prijetnji i ranjivosti te time određivanje vjerojatnosti pojavljivanja prijetnji, iznos troškova ukoliko se one pojave i vrijednost zaštitnih mjera dizajniranih kako bi se smanjile prijetnje i ranjivosti na prihvatljivu razinu. Tim koji provodi kvalitativu procjenu rizika mora biti vrlo kompetentan jer se oslanja na subjektivnu procjenu. Cilj kvalitativne procjene jest subjektivno rangirati elemente rizika.

--KristinaTakac 21:52, 29. prosinca 2011. (CET)


Metoda matrice predefiniranih vrijednosti


Ova metoda kao i većina ostalih, definira rizik kao funkciju vrijednosti imovine, ranjivosti i prijetnji. Vrijednosti imovine pridružujemo broj od 0 do 4 dok se ranjivosti i prijetnji pridružuje broj od 0 do 2. Rizik se računa tako da ove parametre zbrojimo.


Pomoću sljededećih formula se izračunavaju minimalne i maksimalne razine rizika:

Formule metoda 1.jpg

Pri čemu AV predstavlja vrijednost imovine, V predstavlja ranjivost, a T predstavlja prijetnju. Vidimo da je donja granica koju rizik može poprimiti je 0 dok je gornja granica 8. Nedostatak ove metode je što prilikom određivanja vrijednosti ranjivosti i prijetnji, ona te veličine gleda kao zasebne parametre te to što ne koristi eksplicitno posljedice i vjerojatnost ostvarenja [Šegudović, 2006, str 9.].

--KristinaTakac 19:34, 1. siječnja 2012. (CET)

Metoda rangiranja prijetnji prema procjeni rizika


Ova metoda definira rizik kao funkciju utjecaja na imovinu (vrijednosti imovine) i vjerojatnosti pojavljivanja prijetnje. Za oba dva parametra pridjeljujemo vrijednost u rasponu od 1 (niska razina) do 5 (visoka razina). Rizik računamo kao produkt vrijednosti imovine i vjerojatnosti pojavljivanja prijetnje prema formuli R=I*P.

Dakle, rizik može poprimiti vrijednosti iz raspona R_MIN i R_MAX prema sljedećim formulama:

Formule metoda 2.jpg

Rezultate ove metode procjene rizika možemo koristiti kod procesa upravljanja rizikom jer daje prioritete pojedinih prijetnji. Nedostatak ove metode je ta što se izjednačuju parametri vrijednosti imovine i utjecaja na imovinu, a oni ponekad nisu ekvivalentni [Šegudović, 2006, str 12].

--KristinaTakac 19:34, 1. siječnja 2012. (CET)

Metoda procjene vjerojatnosti ostvarenja i mogućih posljedica


Ova metoda provodi se u dva koraka. Prvo na temelju potencijalnih posljedica u slučaju pojavljivanja prijetnje određujemo vrijednost imovine. Potom se određuje vjerojatnost ostvarenja (P) prijetnje na temelju ranjivosti (V) i prijetnji (T) pomoću sljedeće formule:

P=V+T

Rizik se definira kao funkcija vrijednosti imovine i vjerojatnosti ostvarenja prijetnji. Pritom se za vrijednost imovine koristi brojka iz raspona od 0 do 4 dok se za ranjivost i prijetnje koristi brojka iz raspona 0 do 2. Vjerojatnost pojavljivanja (P) dobijemo tako da zbrojimo procjenjene ranjivosti (V) i prijetnje (T). Na kraju rizik (R) dobivamo tako da zbrojimo vrijednost imovine (AV) i vjerojatnost ostvarenja (P) sljedećom formulom:

R=AV+P=AV+V+T


Ovdje se odvija obrnuti postupak u odnosu na metodu iz točke 5.1. Naime, kod nje se vjerojatnost ostvarenja implicitno odražava iz procjena rizika i prijetnji, dok se kod ove metode ona eksplicitno izračunava iz procjena ranjivosti i prijetnji. Nedostatak ove metode jest što prijetnje i ranjivost promatra kao dvije zasebne veličine.

--KristinaTakac 19:34, 1. siječnja 2012. (CET)

Metoda odvajanja prihvatljivih i neprihvatljivih rizika


Kod ove metode jednostavno procjenjujemo rizik. Ili je prihvatljiv (0) ili nije prihvatljiv (1) s obzirom na razinu ranjivosti i prijetnji. Rizik se određuje ovisno o vrijednosti vjerojatnosti ostvarenja i vrijednosti imovine prema sljedećoj matrici:

Matrica prihvatljivi rizici.jpg

KristinaTakac 19:34, 1. siječnja 2012. (CET)

Kvalitativna procjena rizika u deset koraka


Svaki korak ove metode oslanja se na prethodni korak. Rezultati pojedinih koraka unose se u tablicu određivanja faktora rizika koja se sastoji od sljedećih stupaca: prijetnje, prioritet prijetnje, prioritet posljedica te faktora rizika.

U ovom koraku važno je definirati što će se ispitivati odnosno odrediti granice projekta. Na početku se obično određuje sponzor procjene. Sponzor je obično vlasnik aplikacije, sustava, podataka ili procesa. Pri tome pod „vlasnikom“ podrazumijevamo osobu kako to definira norma ISO-27002. U njoj stoji da „vlasnik označava pojedinca ili grupu kojima je dodijeljena upravljačka odgovornost za kontrolu proizvodnje, razvoj, održavanje, uporabu i sigurnost imovine.“ Dakle, to nije nužno osoba koja posjeduje tu imovinu [ISO-27002].

Nakon definiranja za koji dio organizacije će se provoditi procjena, potrebno je definirati ciljeve procjene rizika. Kod procjene rizika za informacijsku sigurnost uobičajeni ciljevi su očuvanje integriteta, povjerljivosti i raspoloživosti podataka koji se obrađuju u informacijskim sustavima. Važno je da ciljevi procjene rizika budu u skladu sa misijom i vizijom organizacije. Menadžment mora vidjeti ekonomsku korist kako bi odlučilo provesti procjenu rizika.

Kako bi proces procjene rizika prošao efektivno, važno je sastaviti kvalitetan i stručan tim. Pri tome se savjetuje da budem barem jedan predstavnik iz sljedećih grupa: vlasnici, korisnici sustava, sustavski analitičari, programeri, administratori baze podataka, revizori, predstavnici fizičke zaštite, mrežni administratori, pravnici, sustavski programeri i predstavnici informacijske sigurnosti.

Projektni tim mora definirati koje prijetnje mogu iskoristiti ranjivosti imovine organizacije. Identifikacija prijetnji može se izvesti na mnogo načina. Jedan način je da jedna osoba sastavi popis prijetnji, a potom tim odabire prijetnje koji se odnose na područje za koje se procjenjuje rizik. Nedostatak ove metode je što samo tim gleda predložene prijetnje, a ne daje ideje koje još prijetnje postoje. Zato je drugi način takav da se napravi „brainstorming“ različitih oblika i izvora prijetnji koje se potom svrstavaju u različite kategorije. Na kraju se identificirane prijetnje unose u tablicu za određivanje faktora rizika.

U ovom koraku tim mora odrediti vjerojatnost pojavljivanja identificiranih prijetnji. Vjerojatnost se određuje u rasponu od niske do visoke odnosno pripadajuća numerička vrijednost (niska-1, srednjeniska-2, srednja-3, srednjevisoka-4, visoka-5). Važno je definirati što pojedina razina vjerojatnosti znači. Dobivene vrijednosti se također unose u tablicu određivanje faktora rizika u stupac za prioritet prijetnji.

U ovom koraku tim mora odrediti gubitak koji će organizacija pretrpjeti ukoliko se pojavi prijetnja. Kako bi se dobila što potpunija slika gubitaka, tim mora pretpostaviti da nikakve zaštitne mjere još nisu postavljene. Pojedinoj prijetnji pridodaje se brojka od 1 do 5.

Zadatak ovog koraka je izračunati faktor rizika iz vrijednosti prioriteta prijetnji i prioriteta posljedice definiranih u prethodna dva koraka. Faktor rizika može poprimiti vrijednost od 2 (niski) do 10 (visoki). Nakon toga se tablica sortira silazno prema vrijednosti faktora rizika. Sve one prijetnje koje ima faktor rizika veći ili jednak 6 se stavljaju u tablicu za određivanje mjera zaštita.

U ovom koraku tim pomoću identificiranih slabosti sustava traži tehničke, adminisitrativne i fizičke mjere zaštite kako bi se pružila zadovoljavajuća razina zaštite imovini poduzeća. Predložene zaštitne mjere grupiraju se u četiri grupe prema ciljevima koje ispunjavaju: izbjegavanje, osiguranje, detekciju i oporavak. Za svaku predloženu mjeru tim treba odrediti trošak njenog provođenja. Predložene mjere i njihove troškove potom se unose u tablicu za identifikaciju zaštitnih mjera.

Ovo je jedan od najvažnijih koraka ove metode. Bilo koja zaštitna mjera košta poduzeće bilo da se radi o novcu ili ljudskim resursima. Moguć je i povratak na šesti korak gdje se izračunavaju posljedice prijetnji. Organizacija bi trebala prihvatiti one mjere koje pružaju najviše zaštite uz najmanju cijenu.

Tim za procjenu rizika mora rangirati zaštitne mjere za vlasnika imovine. Potrebno je odlučiti prema kojem prioritetu će se zaštitne mjere rangirati (broj prijetnji, troškovi, utjecaj na produktivnost). Najbolje da se odabere onaj prioritet koji najbolje doprinosi ostvarenju ciljeva organizacije.

Cilj izvještavanja je prikaz rezultata procjene rizika menadžmentu. Osim kao podloga za implementaciju zaštitnih mjera, izvještavanje ima i povijesnu vrijednost jer služi za dokumentiranje svih izvršenih procjena rizika. Izvještaj rezultata procjene rizika može sadržavati sljedeće elemente: uvod, kratki pregled cjelokupnog procesa, identifikaciju prijetnji, određivanje faktora rizika, identifikaciju zaštitnih mjera, cost-benefit analizu i preporuke za provođenje zaštitnih mjera. Ovaj dokument pripada sponzoru projekta procjene rizika

--KristinaTakac 11:39, 30. prosinca 2011. (CET)

Olakšan proces analize rizika (Facilitated Risk Analysis Process - FRAP)


Ova metoda predstavlja efikasan i discipliniran proces koji omogućuje analizu i procjenu rizika vezanih uz poslovanje poduzeća te njihovu dokumentaciju.

Kratki pregled metode

Timovi koji izvode procjenu sastoje se od poslovnih stručnjaka koji poznaju domenu i tehničkog osoblja koji razumiju ranjivosti sustava. U početku se pomoću brainstorminga pronalaze sve ranjivosti, prijetnje i potencijalni gubici za organizaciju. Potom se traže troškovno najefikasnije zaštitne mjere za identificirane prijetnje. Sve pronađeno se dokumentira i šalje menadžeru poslovne jedinice. Sam proces FRAP-a možemo podijeliti na nekoliko sjednica:

  1. Sastanak prije FRAP-a (traje oko sat vremena te na njoj sudjeluju menadžer, voditelj projekta i tzv. pomagač (facilitator))
  2. FRAP sjednica (traje oko četiri sata)
  3. FRAP analiza i generiranje izvještaja (traju oko četiri do šest dana) 
  4. Sastanak nakon FRAP-a (traje oko sat vremena i ima iste sudionike kao i sastanak prije FRAP-a)

Ova metoda analize rizika je dobra budući da se fokusira na poslovne ciljeve organizacije, kraće traje u odnosu na ostale metode i smanjuje troškove. Kako bi Uprava prihvatila izvođenje ovog procesa, važno je naglasiti ekonomsku korist njenog izvođenja. U nastavku ćemo prikazati ključne elemente FRAP-a.

Sastanak prije FRAP-a (The Pre-FRAP Meeting)

Na ovom sastanku moraju se dogovoriti sljedeći elementi: granice procjene rizika, vizualni model FRAP-a, sastav tima koji će provoditi FRAP, potrebni resursi i definicije pojedinih pojmova kao što su rizik, kontrola i ranjivost. Važno je dogovoriti na koji način će se rangirati prijetnje. Kako bi FRAP prošao efektivno, važno je da se u timu nalaze predstavnici različitih područja. Važan član ove sjednice je pomagač FRAP procesa (FRAP Facilitator). To mora biti komunikativna i sposobna osoba koja mora imati sljedeće vještine: slušati, voditi, suprotstaviti se, pružiti podršku, intervenirati u slučaju krize, riješiti probleme te potaknuti druge na rad [Peltier, 2001., str 73].

FRAP sjednica (The FRAP Session)

FRAP sjednica se može podijeliti na tri odvojena područja koja sadrže devet elemenata. U prvoj fazi se odvija logistika tijekom koje se tim za FRAP predstavlja te se unutar njega moraju definirati uloge kao što su vlasnik, voditelj projekta, pomagač, zapisničar te ostali članovi tima. Druga faza je za brainstorming. Prvo tim pronalazi sve rizike. Potom se rizici rangiraju s obzirom na ranjivost organizacije i posljedica za organizaciju. Riziku se mogu pridjeliti sljedeći rangovi: visoka ranjivost, srednja ranjivost, niska ranjivost, ozbiljne (visoke) posljedice, značajne (srednje) posljedice i male (niske) posljedice. S obziron na rang riziku će se pridjeliti slovo A, B, C ili D prema prikazanoj matrici. Slovo A označava da se korektivne akcije moraju implementirati, B označava da bi se korektivne akcije trebale implementirati, C označava potrebu za nadgledanjem dok D označava da nikakve akcije nisu potrebne.

Matrica FRAP.jpg

Na kraju FRAP sjednice dobivamo identifikaciju rizika, njihovu prioritizaciju te preporučene mjere za rizike sa visokim rangom. Prilikom FRAP sesije može se koristiti već gotova lista 26 zaštitnih mjera koje su dio FRAP dokumentacije i pritom se mogu dodati nove metode u tu tablicu. Mjere koje se u ovoj fazi odaberu ne moraju se nužno implementirati već će se o tome odlučiti na sastanku nakon FRAP-a. Važno je napomenuti da FRAP ne uklanja sve rizike već samo neke za koje se menadžment odluči. Određena razina rizika će se morati prihvatiti.

Sastanak nakon FRAP-a (Post-FRAP Meeting)

U prethodnim fazama samo su se skupljale informacije dok je zadaća ove faze da menadžer, voditelj projekta i pomagač dovrše akcijski plan. Potrebno je napraviti tablicu sa referencama, identifikaciju postojećih kontrola, konzultirati se sa vlasnikom o otvorenim rizicima, identifikaciju kontrola koje bi se mogle implementirati i zadnji izvještaj. Tablica sa referencama je najzahtjevnija budući da ona prikazuje koliko sve rizika pokriva jedna kontrola. Ona ujedno pomaže menadžerima da vide gdje se resursi mogu najbolje upotrijebiti. Nakon što se ona napravi, pomagač i voditelj projekta određuju koje su mjere već implementirane. Nakon toga tim prikazuje menadžeru koje mjere ne postoje te se još trebaju implementirati. Za odabrane mjere potrebno je odrediti tko će ih implementirati i do kojeg datuma.

Nakon što za sve otvorene rizike imamo kontrolu odnosno ako nemamo, onda se vlasnik mora izjasniti da prihvaća rizik, tada se još samo mora napraviti zadnji izvještaj (Final Report).

--KristinaTakac 20:52, 30. prosinca 2011. (CET)

OCTAVE (Operationally Critical Threat, Asset and Vulnerability Evaluation)


OCTAVE je metoda koja promatra rizik kao funkciju informacijske imovine i njegove vrijednosti (što je važno za poduzeća), prijetnji koje ugrožavaju informacijsku imovinu te njihovih ranjivosti. Uspjeh ove metode ovisi o iskustvu ljudi koji provode procjenu i kvalitete timskog rada. Prvotno je ova metoda bila namjenjena velikim organizacijama, međutim može se prilagoditi potrebama malih poduzeća. Glavni nedostaci ove metode je da sigurnosne mjere mogu biti skupe za provođenje. Glavne njezine prednosti su da postoji detaljne upute o toj metodi te fleksibilan, prilagodljiv, modularan, univerzalan i integriran pristup [Bača, str 7.] .

Metoda se sastoji od sljedećih osam koraka:

    1.  Utvrđivanje kriterija mjere rizika
    2.  Razvoj profila informacijske imovine
    3.  Identificiranje spremnika informacijske imovine
    4.  Identificiranje područja razmatranja
    5.  Identificiranje scenarija prijetnji
    6.  Identificiranje rizika
    7.  Analiza rizika
    8.  Odabir pristupa ublažavanja rizika

U ovom koraku definiramo kvalitativan skup kriterija mjere rizika na temelju kojeg ćemo moći odrediti utjecaj pojedinih rizika na misiju i ciljeve organizacije. Pronađene kriterije unosimo u Tablicu za kriterije mjere rizika. Potom treba rangirati posljedice rizika silazno upotrebom Tablice za rangiranje posljedica. Najvažnija kategorija treba dobiti najvišu vrijednost [Caralli, Stevens, 2007, str 4].

Prvo naravno treba defininirati informacijsku imovinu koja će biti predmet procjene rizika. Od te imovine treba odrediti imovinu čija je sigurnost od kritične važnosti za opstanak poduzeća. U ostatku ovog koraka popunjavamo tablicu Profil kritične imovine podacima o toj imovini (naziv imovine, razlog odabira, opis imovine, vlasnici, sigurnosni zahtjevi, najvažniji sigurnosni zahtjev) [Caralli, Stevens, 2007, str 10].

Pomoću Mape rizičnog okruženja informacijske imovine potrebno je identificirati i dokumentirati spremnike u kojima se informacijska imovina nalazi, prevozi i obrađuje [Caralli, Stevens, 2007, str 13].

Pomoću Mape rizičnog okruženja informacijske imovine se definiraju područja razmatranja te se upisuju u Tablicu rizika informacijske imovine [Caralli, Stevens, 2007, str 17].

U ovom koraku identificiramo dodatne scenarije prijetnji koji nisu obuhvaćeni u prethodnom koraku kada smo identificirali područja razmatranja. Za svaki identificiran scenarij prijetnji trebamo popuniti Tablicu rizika informacijske imovine. Također možemo scenarijima prijetnji dodati vjerojatnost pojavljivanja (u terminima visoka, srednja, niska) [Caralli, Stevens, 2007, str 23].

Zadatak je da odredimo kako scenariji prijetnji koje smo zabilježili u svakoj Tablici rizika informacijske imovine utječu na organizaciju [Caralli, Stevens, 2007, str 26].

Prvo je potrebno pregledati kriterije mjere rizika iz prvog koraka, a posebno način na koji smo definirali visoke, srednje i niske posljedice za našu organizaciju. Potom koristeći kriterije mjere rizika kao vodič, evaluiramo posljedice s obzirom na područja razmatranja te pridijelimo vrijednosti „visoka“, „srednja“ ili „niska“ u stupcu za vrijednost. Zatim se izračunava relativan broj bodova (score) koji se potom koristi za analizu rizika te kao pomoć organizaciji u određivanju odgovarajuće strategije rizika. Za svako područje razmatranja definiramo broj bodova tako da rang pojedinog područja razmatranja (Ranking) množimo sa vrijednošću posljedice (Impact Value). Vrijednosti posljedica (Impact values) trebamo izraziti kvantitativnim vrijednostima na sljedeći način (visoka-3, srednja-2 i niska-1). Zbrojimo sve bodove za svako područje razmatranja te time dobivamo ukupan broj bodova. Način izračunavanja relativnog broja bodova za sljedeću situaciju izgledao bi ovako [Caralli, Stevens, 2007, str 27.]:

Tablica bodovi rizik.jpg

Ublažiti rizik znači da je organizacija odlučila implementirati zaštitne mjere kako bi se ublažile posljedice pojavljivanja prijetnji. Pritom imamo dvije mogućnosti. Možemo izbjegavati rizik tako da implementiramo odgovarajuće mjere kako bismo spriječili da prijetnje iskorištavaju ranjivosti ili možemo ograničiti rizik tako da implementiramo strategije koje ograničavaju štetan utjecaj na organizaciju ukoliko se rizik realizira. Važno je napomenuti da ne možemo u potpunosti ukloniti rizik, već ga smanjujemo na određenu razinu koju potom prihvaćamo (rezidualni rizik).

U ovom koraku prvo moramo sortirati svaki rizik koji smo identificirali prema broju bodova rizika te ih potom kategorizirati tako da ih podijelimo u četiri pool-a sa jednakim brojem rizika. Rizici sa najvišim brojem bodova bi trebali biti u prvom (Pool 1), rizici sa sljedećim najvišim brojem bodova u drugom (Pool 2), sljedeći po redu u trećem (Pool 3) dok oni s najnižim brojem bodova su u četvrtom (Pool 4). U nastavku pridjeljujemo svakom riziku pristup ublažavanja rizika. Svakom riziku koji smo odlučili ublažiti potrebno je odrediti strategiju ublažavanja.

--KristinaTakac 19:40, 1. siječnja 2012. (CET)

CRAMM


CRAMM (CCTA Risk Analysis and Menagement Method) je alat za kvalitativnu procjenu i upravljanje rizicima koji je razvila Središnja agencija za računala i telekomunikaciju, to jest organizacija britanske vlade koja je danas poznata pod kraticom OGC, još 1985. godine za potrebe provjere sigurnosti informacijskih sustava. Ovaj alat je kasnije komercijaliziran te ga prodaje tvrtka Insight Consulting. CRAMM mogu koristiti različite tvrtke za opravdanje investicija uloženih u sigurnost informacijskih sustava i mreža pomoću mjerljivih rezultata te provjeru usklađenosti sa standardom ISO-17799 tijekom procesa certifikacije [Reading Room SANS, 2002].

Rad alata za procjenu rizika možemo grupirati u tri važnije faze, a to su skupljanje podataka, obrada podataka te prikaz rezultata obrade, pa tako i rad CRAMM-a možemo podijeliti u tri faze, a to su identifikacija informacijske imovine, identificiranje prijetnji i ranjivosti, izračun rizika te na kraju identifikacija i davanje prioriteta protumjerama. U nastavnku ćemo objasniti pojedine faze CRAMM-a.

Analiza rizika

U fazi inicijacije CRAMM metoda prikuplja podatke sa sastanaka, intervjua i strukturiranih upitnika. U ovoj fazi susreću se voditelj procesa procjene rizika i menadžment organizacije kako bi se postavili ciljevi, granice procjene, struktura projekta, razni rokovi i termini. Rezultati faze inicijacije moraju biti dokumentirani.

Procjena vrijednosti imovine organizacije je središnji dio u određivanju rizika te potrebne razine sigurnosti. Većinom postoje tri vrste imovine, a to su podaci, softver te fizička imovina (oprema, zgrade, osoblje). U CRAMM-u sva međusobno povezana imovina, uključujući usluge za krajnjeg korisnika mogu se definirati modelima imovine koji odražavaju poslovne procese. Modeliranje je najkritičnije područje kod korištenja ovog alata budući da fina granularnost može nepotrebno produžiti proces procjene dok previše gruba modularnost može izazvati propust neke važne imovine.

Vrednovanje informacijske imovine se ponekad smatra špekulativnom aktivnošću budući da ovisi o tome tko i kada posjeduje informacijsku imovinu. U CRAMM-u procjenjivač vodi intervjue sa vlasnicima podataka kako bi procjenili vrijednost podataka. Vrijednost imovine se izvodi na temelju posljedica ukoliko se dogode propusti u povjerljivosti, integritetu, dostupnosti i neporecivosti te informacijske imovine. U intervjuima se ispituju scenariji najgorih slučajeva te izvode moguće posljedice nedostupnosti podataka, gubitka podataka, objavljivanja podataka ili promjene podataka. Definirana ozbiljnost posljedica se tada uspoređuje sa odgovarajućim smjernicama koje pruža alat kako bi se izvela vrijednost imovine u skali od 1 do 10. Ukoliko softver ima vlastite potrebe za povjerljivošću i integritetom, ono se vrednuje na isti način kao i podatkovna imovina.

Postoje dva načina procjene prijetnji i ranjivosti: puna i brza procjena rizika. Kod pune procjene rizika, koja se većinom preporučuje, prijetnje i ranjivosti se definiraju postavljanjem pitanja odgovarajućem osoblju i unošenjem odgovora u alat nakon čega CRAMM izračunava razine prijetnji na imovinu kao „jako niska, niska, srednja, visoka i jako visoka“ kao i razinu ranjivosti na prijetnje u skali od „niska, srednja i visoka“. Element vjerojatnosti je uključen u pitanja procjene prijetnji i ranjivosti. Dobro pripremljen i iskusan procjenitelj može također koristiti brzu procjenu rizika u kojoj se razine prijetnji i ranjivosti direktno unose u sustav sa vodičem za razinu prijetnje bez obzira na rezultate upitnika. Ovdje je kvalitativni pristup jedini pristup, budući da standardi i relevantna, pouzdana statistika o prijetnjama i ranjivostima nisu dostupne za točan proračun. Uz procjenu vrijednosti imovine, sljedeće dvije ključne komponente procjene rizika pomoću CRAMM-a su razine (vjerojatnosti pojavljivanja) prijetnje i ranjivosti. Prijetnje i ranjivosti se ispituju nad određenom grupom imovine. CRAMM ima predefinirane tablice za kombinacije prijetnji i imovina te prijetnji i posljedica. Iscrpna procjena svake prijetnje za svaku grupaciju imovine nema smisla te nije izvediva. Stoga procjenjivač ovdje odabire odgovarajuće prijetnje i imovine u skladu sa potrebama klijenta. U pogledu ranjivosti, važno je uočiti da CRAMM cilja na menadžersku razinu procjene rizika, tako da neke tehničke ranjivosti sistema nisu od predmeta interesa CRAMM-a.

I na kraju CRAMM-a izračunava se rizik za svaku grupu imovine s obzirom na prijetnje na koje je ta grupa imovine ranjiva u skali od 1 do 7 koristeći matricu rizika sa predefiniranim vrijednostima uspoređujući vrijednosti imovine sa razinama prijetnji i ranjivosti. Na ovoj skali broj „1“ ukazuje na nisku razinu sigurnosnih zahtjeva dok broj „7“ ukazuje na vrlo visoku razinu sigurnosnih zahtjeva. Sustav može generirati izvješatj koji se tada prezentira menadžmentu kako bi se odobrio nastavak na fazu upravljanja rizicima. Na tim sastancima se treba koncentrirati na važna otkrića kao što su područja visokih prijetnji i ranjivosti.

Upravljanje rizicima (Risk Management)

Temeljem rezultata iz prethodne faze odnosno analize rizika, CRAMM generira skup protumjera koje će se usporediti sa skupom već postojećih protumjera. Zadnja aktivnost CRAMM-a je prezentiranje sažetka svih otkrića i rezultata analize rizika menadžmentu te prezentiranje predloženih protumjera kako bi se prikazali prioriteti i troškovi njihovog implementiranja.

I tu nadležnost CRAMM-a prestaje. Dalje je na rukovodstvu da provede protumjere. Može se dalje dogovoriti sljedeći termin procjene rizika.

Prednosti CRAMM metode su što pruža strukturiran pristup analizi i upravljanju rizicima, pomoć za ISO-17799 certifikaciju, opsežnu bazu podataka protumjera, relativnu prioritizaciju protumjera s obzirom na troškove i s obzirom na efektivnost te mogućnost procjene rizika za velika i za mala poduzeća. Nedostaci su što zahtijeva kvalificirane i iskusne stručnjake koji bi ih koristili, vremenska duljina pune procjene rizika, mogućnost da neki rezultati pune procjene rizika postanu beznačajni zbog većeg vremenskog razmaka između analize rizika i implementacije zaštitnih mjera unutar kojeg se može dogoditi mnogo promjena, preduga izvješća te neadekvatna fizička zaštita i proceduralne protumjere.

--KristinaTakac 10:56, 2. siječnja 2012. (CET)

COBRA


Cobra je skraćenica od Cost Estimation, Benchmarking and Risk Analysis Method. Kreirana je unutar jedne od većih banaka Ujedinjenog Kraljevstva, ali je sada u vlasništvu C&A System Security Ltd-a. Ona predstavlja hibridnu metodu za izračun troškova softvera, benchmarking i analizu rizika [Cobra Tutorial, 2005]. Prvobitna namjena bila je pomoć organizacijama koje žele dobiti BS ISO/IEC 17799 certifikat. Ova metoda ima dva temeljna programska modula, a to su COBRA Konzultant za Rizik i Analitičar sukladnosti sa ISO standardom. Modul COBRA Konzultant za rizik pruža podršku procesu evaluacije rizika, a to znači identifikaciji prijetnji, ranjivosti, rizika te pružanje detaljnih rješenja i preporuka kako smanjiti rizik.

Ova metoda se sastoji od tri koraka, a to su: izgradnja upita, evaluacija rizika i generiranje izvještaja. Za svaki korak COBRA omogućuje promjenu upita nakon njegovog popunjavanja zahvaljujući prilagodljivoj bazi podataka koja omogućuje postavljanje novih kriterija. Metoda COBRA sadrži veliku biblioteku protumjera i preporuka za zaštitu. Glavne prednosti ove metode su velika baza podataka prijetnji, priljagodljiva baza znanja, mogućnost djelomične procjenje jednog modula te jednostavnost evaluacije. Veći nedostaci ove metode su slab softver, duga evaluacija te loša struktura procesa evaluacije [Bača, str 5]. U literaturi se spominje da je nedostatak Cobre da su neki prioriteti organizacije teško mjerljivi u financijskim terminima. Zato se početni upitnik o poslovnim posljedicama oslanja na tu činjenicu. Nadalje, protumjere koje Cobra generira su na vrlo visokoj razini te ih je potrebno pomno proučiti prije implementacije [Jones, Ashenden, 2005, str 238].

--KristinaTakac 11:16, 2. siječnja 2012. (CET)


Metodologija McCumber kocke


Koncept McCumber kocke objavljen je u radu "sigurnost informacijskih sustava: sveobuhvatni model" u listopadu 1991. Ovaj model se također koristi od strane Nacionalnog odbora za sigurnost telekomunikacija i sigurnost informacijskih sustava i objavljen je u Instrukcijama za sigurnost telekomunikacija i sigurnost informacijskih sustava (National Security Telecommunications and Information Systems Security Instructions). McCumber kocka je koncept razvijen kao odgovor na pokušaje u kasnim 1980-im i početkom 1990-ih da se definira odnos između dviju disciplina: komunikacija i računalne sigurnosti. Kada je došlo doba Internet ere, bilo je jasno da razlikovanje ovda dva područja ima sve manje smisla. Međutim, nitko nije bio u stanju adekvatno prikazati sustavnu povezanosti komponenata svakog od njih.

Razvoj McCumber kocke je važan i potreban da bi se definirao točan model koji nije ograničen na organizacijske ili tehničke promjene. Kao i kod svih modela, tako i kod ovog, njegova vrijednost leži u sposobnosti da se prilagodi okolini, bez obzira na specifične tehnologije koji su uključeni. Model je nužno trodimenzionalni kako bi definirao pravu prirodu interakcije elemenata u sigurnosti informacijskih sustava. Model je opisan kao slici u nastavku.

Slika1.GIF

Slika 5.10.1 McCumber kocka


Priroda informacija

Ključni element McCumber kocke je informacijsko - centricni model. I komunikacija i računalni sustavi su razvijeni za neke funkcije upravljanja informacijama. Definiranje prirode informacija može biti zamoran zadatak. Za neke to predstavlja slobodan tok znanja, drugima je to inteligencija koja treba da se čuva. Dodajte ovome bezbroj medija kroz koje se informacije mogu primati i dobivamo zbunjujući niz proturječja. Pitanje koje se postavlja je slijedeće: kako možemo predstaviti studiju informacija koja ima univerzalnu primjenu?

Karakteristike informacija

Sigurnost informacijskih sustava se bavi održavanjem triju kritičnih karakteristike informacija - povjerljivosti, integriteta i dostupnosti. Ovi atributi podataka predstavljaju puni spektar sigurnosnih problema u okruženju. Ti atributi vrijede za svaku organizaciju bez obzira na filozofsko gledište na razmjenu informacija.


Povjerljivost

Povjerljivost predstavlje „srce“ bilo koje sigurnosne politike informacijskog sustava. Sigurnosna politika je skup pravila koja, s obzirom na utvrđene subjekte i objekate, utvrđuje je li određenom subjektu može dati pristup određenom objektu (Department of Defense Directive 5200.28-STD, DOD Trusted Computer System Evaluation Criteria (Rainbow Series Orange Book), Washington, D.C., December 1985.). U slučaju diskrecijske kontrole pristupa, odabranim korisnicima (ili skupinama) su kontrolirani uvjeti za podatke kojima mogu pristupiti. Povjerljivost je onda potvrda da su kontrole pristupa provodi. Razlog zbog kojeg se preferira pojam tajnosti tajnosti je samo kako bi se izbjeglo nepotrebno implikacije da je to isključivo u domeni vojske i vlade. Kao što ćemo vidjeti, to je poželjan atribut za informacije u bilo koje organizacije. Sve organizacije imaju potrebu za zaštitu određenih informacija. Čak i vlasnici web stranica trebaju sposobnost kako bi spriječili neželjen pristup nekim funkcijama unutar sustava. Također je važno napomenuti da je definicija podataka koji moraju biti zaštićeni povjerljivošću biva prihvaćena. Stvarne informacije i imperativ za potrebom za znanje imperativa su aspekti sustava sigurnosne politike koji se provodi kako bi se zadovoljili ciljevi tajnosti. Pitanje vojne naspram civilne sigurnosne kontrole je onaj koji ne treba utjecati na razvoj sveobuhvatnog predstavljanja informacija sustava načela sigurnosti.

Integritet

Integritet je možda najsloženija i pogrešno interpretirana karakteristika informacija. Čini se da Vlada ima bolje temelje za razvoj kontrola povjerljivosti od onih koje osiguravaju integritet podataka. Neki tekstovi definiraju integritet kao "imovina (koja) se samo može mijenjati od strane ovlaštene osobe. " (Pfleeger, Charles P., Security in Computing, 1st Ed., Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1989.) Takva definicija nepotrebno graniči koncept onom od kontrole pristupa. Zato McCumber predlaže mnogo širu definiciju. Integritet podataka je stvar stupnja (kao što je pojam povjerenje primijenjen na pouzdanim sustavima), koji mora biti definiran kao kvaliteta informacija, a ne kao tko ima ili nema pristup do njih. Integritet je da je kvaliteta informacija koja identificira usko predstavlja stvarnost. Definicija integriteta mora uključivati širok opseg točnosti, relevantnosti, i cjelovitosti. Integritet podataka poziva na sveobuhvatni skup funkcija za promicanje točnost i potpunosti, kao i sigurnost.

Dostupnost

Dostupnost je svojstvo jednako povjerljivosti i integritetu. Taj vitalni aspekt sigurnosti osigurava da je informacija pružena ovlaštenom korisniku kada to traži ili kada je to potrebno. Često se na dostupnost gleda kao na tehnički uvjet koji je zadovoljen redundancijama u informacijskom sustavu kao što su, rezervni podatakovni kanali i paralelne baze podataka. Ova percepcija, međutim, ignorira jedno od najvrednijih aspekata ovog modela koji to svojstvo pruža. Zbog toga jer se sigurnost i korisnost često isprepliću, znanost sigurnosti informacijskih sustava je također studija suptilnih kompromisa. Kao i osiguranje pouzdanosti sustava, dostupnost djeluje kao mjerilo za utvrđivanje opsega sigurnosti informacijskih sustava. U konačnici, kada preventivne mjere sigurnosti informacijskih sustava ne uspiju, korektivne akcije će biti potrebno poduzeti.

Određivanje informacijskih stanja

Jedna od ključnih prednosti strukturirane metodologije sigurnosti koja je temeljena na informacijama je njezina primjena u cijelom spektru suvremenih tehnologija, kao i budućih proizvoda i sustava. Da bi se na odgovarajući način primjenila ova metodologija, važno je definirati granice sustava na način da se točno definiraju i mapiraju. Drugi aspekt ove analize granic je određivanje do koje razine dekompozicije je ova analiza najvrednija.

Dekompozicija informacijskih stanja

U mnogim komponentama IT sustava su cijeli informacijski sustavi u okviru komponente same. Potrebni koraci u ovoj fazi metodologije su definiranje granice, izrada popisa resursa informacijskih sustava, a zatim razgradnja i identifikacija informacijskih stanja na odgovarajućoj razini apstrakcije. Svaki od ovih koraka se može brzo ostvariti i dokumentirati, a i može pružiti osnovu za sigurnosnu analizu.

Korak 1: Definiranje granice

Metodologija McCumber kocke nije utemeljena na pogađanju napadača profila, te testiranju simulacije scenarija njihova mogućeg napada. Sve poznate sigurnosne analize se temelje ne na napadaču profila, već na razumijevanju da imovina zahtijeva zaštitu odgovarajućeg stupnja. Profili napadače se mogu promijeniti i pojava novih napadači s novim profilima je konstantna realnost. Jedini način da bi se osigurala spremnost na bilo kakve nove prijetnje je osigurati zahtjeve povjerljivosti, integriteta i raspoloživosti resursa u svakom od stanja prijenosa, pohrane i obrade. Važno je istaknuti da određivanje granica sigurnosti ni na bilo koji način ne znači da bi se stručnjak trebao oslanjati samo na tehnike granice zaštite. Definiranje granica za korištenje metodologije McCumber kocke je jednostavno definiranje loakcije informacijskih resursa i komponenti sustava koje se koriste za prijenos, pohranu i procesiranje informacija. Postoji nekoliko smjernica koje mogu pomoći u određivanju od kojih sustava se sastoje IT sustavi koji postoje unutar granica (tablica u nastavku).

Slika2.GIF

Ovdje se može uzeti u obzir organizacijski pristup kojim sve informacije koje se koriste u organizaciji moraju uzeti u obzir i smjestiti u određene komponente sustava. U ovom slučaju, to je i korisno imati popis (tablica u nastavku) različitih komponenti sustava u vlasništvu organizacije.

Slika3.GIF

Ovdje treba napomenuti da je važno osigurati sve komponente koje obrađuju podatke unutar identificiranih granica. Nije neobično da se identificira više komponenti ili čak sustavi koji nisu bili uključeni u inventar iz različitih razloga. Izazov predstavlja definiranje granica. Ovaj izazov definiranja granica identičan je izazovima s kojima se suočava bilo koja vrsta sigurnosne analize i proces certifikacije. Više o tome može se naći u Vodiču za sigurnost i certificiranje akreditacija Federalnog informacijskog sustava Nacionalnog instituta za standarde i tehnologiju sigurnosne akreditacije. (National Institute of Standards and Technology, NIST Special Publication 800-37— Guide for the Security Certification and Accreditation of Federal Information Systems, 2nd public draft, June 2003.)


Korak 2: Napravite popis svih informatičkih resursa

Nakon što se identificira opseg mreže parametara, treba raditi unutar svojih granica kako bi se identificirale različite tehnologije resursa i komponenti koje prenose, pohranjuju i obrađuju podataka. Čak iako se primjenjuje sigurnosni model temeljen na informacijama potrebno uzeti u obzir ne samo izvor informacija, nego i opremu, sustave i komponente koje se koriste. Ovaj popis će se koristiti kao osnova za određivanje prirode stanja informacija u okruženju izvršenja sigurnosti.


Korak 3: dekomponiranje i identifikacija stanja informacija

Problem postaje jedan od onih koji određuju do koje razine treba dekomponirati stanje informacija kako bi se definirale i implementirale odgovarajuće mjere zaštite. Jedna od smjernica je pregled sveobuhvatnog popisa poznatih sigurnosnih propusta za sve vrste komponenti u informacijskomo sustavu. Pregled tih poznatih sigurnosnih problema će dati ideju koliko detaljno treba definirati stanja informacija. Za većinu komponenti sustava, određivanje stanja informacije bit će izravno, jer većina tih heterogenih sustava ima jasno definirane uloge.

Razvijanje mape stanja informacija

Nakon što je taj proces identifikacije stanja dovršen za sve aspekte okruženj informacijskog sustava, trebali bi biti svi dijelovi, potrebni za razvoj karte informacijskih stanja. Karta informacije stanja nije isto što i karta topologije mreže. To predstavlja protok informacija kroz sustav pod pregled. Karta informacija o stanju će identificirati različite promjene stanja informacija kroz pohranu, prijenos i obradu. Aspekti karte koje zahtijevaju detalje su one u kojima je nekoliko funkcija i stanja identificirano u kontekstu skupa komponenti ili podsustava.

Dekomponiranje kocke za potrebe izvršenja sigurnosti

Metodologija McCumber kocke je strukturirani proces koji ispituje sigurnost u kontekstu informacijskih stanja. Ovaj konstrukt je središnji u ovom pristupu. Informacija je imovina, tako i sigurnosni uvjeti koji su definirani kao jednostavni odgovori na prijetnju nisu dovoljni za procjenu i provedbu zahtjeva informacijske sigurnosti. Pristup McCumber kocke omogućuje analitičaru definirati i ocijeniti mjere zaštite na razini odmah iznad tehnologije. Jedna od glavnih prednosti metodologije je korisnikova mogućnost za ocjenu čitavog spektra sigurnosnih mehanizama. To također prepoznaje interaktivnu prirodu svih sigurnosnih jamstva i kontrole. Da biste mogli učinkovito procijeniti i provesti sigurnost u složenim IT sustavima, važno je uzeti u obzir sve moguće mjere zaštite, uključujući tehnologiju, proceduralne i ljudske čimbenike.

Primjena McCumber kocke

Primjena ove metodologije u provedbi sigurnosti sada je jednostavan proces definiranja i ocjenjivanje elemenata modela i primjene na problem dizajna informacijske sigurnosti. Stvarna provedba strukturirane analize je proces koja zahtijeva da se pažnja obrati na puno detalja, ali bez strukturirane metodologije to postaje teško i složeno je provesti sveobuhvatan program. Dubinsko razumijevanje teorije koja stoji iza modela McCumberove kocke je važno za efektivnu implementaciju principa modela te razvoj sigurnosti za bilo koju vrstu informacijskog resursa. Po svojoj biti model je takav da ga je moguće direktno primijeniti na skoro svaki problem informacijske sigurnosti. Model može pružiti temelj za cjelokupni program sigurnosti organizacije ili detaljnu analizu proizvoda informacijske sigurnosti. U ovom poglavlju daje se pregled primjera kako se McCumber kocka može primijeniti. Pošto je model nezavisan od tehnologije, može se upotrijebiti kao temelj za analizu i odlučivanje s razumijevanjem da se principi modeli neće mijenjati s evolucijom tehnologije. Drugim riječima, tehnika McCumber kocke naučena danas moći će se primijeniti i u budućnosti.


--Sanja 09:09, 5. siječnja 2012. (CET)

Kvantitativna metoda procjene rizika


Kvantitativna procjena rizika predstavlja novu definiciju rizika, odnosno vjerojatnost konverzije izvora opasnosti u stvarne, numeričke vrijednosti vezane uz gubitak, ozljede ili neku drugu vrstu opasnosti. Najkorisnija analitička forma za prikazivanje koncepta rizika sastoji se od 3 pitanja, a to su:

Pristup koji ćemo prikazati u narednih nekoliko redaka zasniva se na statističkim podacima i može biti primjenjiv u gotovo svakoj organizaciji. Razvoj ovakve metodologije u posljednje vrijeme je postao zahtjevan zadatak kao dio upravljanja sigurnošću informacijskih sustava. Najčešće, kako bi se upravljalo sigurnošću danog informacijskog sustava, moraju postojati određeni podaci koji dozvoljavaju usporedbu razina informacijske sigurnosti u različitim stanjima informacijskog sustava, npr. prije i poslije implementacije protumjera ili promjena u arhitekturi sustava. Prema rezultatima procjene rizika, kvantitativna vrijednost, dodijeljena svakom riziku, može se koristiti za rangiranje svih rizika definirajući njihove kritične razine i prioritete, mjera opravdanja ulaganja u sigurnost i kao priprema za nepredviđene troškove. Najčešće organizacije troše u ove svrhe što je moguće manje novaca, no ipak, organizacija mora biti u skladu sa svim zakonima ili industrijskim regulacijama. Tako korisnici zahtjevaju točne kvantitativne metodologije koje će mjeriti rizike na isti način kao što mjere već postojeći pristupi financijske ili kreditne rizike. No nažalost, trenutačne metodologije za procjenu rizika su ili kvalitativne naravi, koje umjesto da daju novčanu vrijednost danog rizika, opisuju razinu pomoću raznih varijabli, tipa niski, srednji, visok te time ne daju informacije vezane uz ulaganje u sigurnost, ili su neprimjenjive na informacijske sustave zbog toga što su neostvarive ili daju nedokazive pretpostavke. Najviše se za sigurnost informacijskih sustava i procjenu rizika interesiraju osiguravajuće kuće i revizijske tvrtke. Pošto takve organizacije nisu previše zainteresirane za kreiranje metodologija, najviše takvog znanja postaje dostupno publici pomoću prethodno određenih de-facto industrijskih standarda, razvijenih od strane IT (eng. Information Technology) i sigurnosnih inžinjera kao rezultat višestrukih pokušaja dokazivanja pouzdanosti IT infrastrukture ili prolaska revizije. Najčešće, samo kvalitativne mjere nisu dovoljne zbog toga jer je procjena subjektivna. Različiti ljudi daju različita mišljenja oko istog rizika, što najčešće rezultira vrlo upitnim rezultatom. Za razliku od kvalitativnog pristupa, potreba za kvantitativnim pristupom je uzrokovana zahtjevima korisnika koji se interesiraju oko ugradnje sigurnosti informacijskih sustava u ukupni proces upravljanja rizicima na način da budu usklađeni s nedavnim legalnim zahtjevima (poput ISO27001) i s ciljem da se postigne viša razina kontrole nad rashodima. Zbog toga ovakav pristup mora biti prezentiran na način poznat korisnicima – koristeći neke od financijskih podataka za evaluaciju rizika. Tako autori u članku navode da je glavni razlog neprimjenjivosti određenih metoda taj da su dizajnirane iz stajališta financijskih analitičara ili iz stajališta IT i sigurnosnih inžinjera. Zbog navedenog problema proširuje se klasifikacija na dvije trivijalne grupe, mikro i makro pristup. Prva grupa je sa stajališta inžinjera, a druga financijskih analitičara. U mikro pristupu, fokus se stavlja na procjenu svakog rizika individualno i/ili grupe sličnih rizika, počevši s prijetnjom ili procjenom ranjivosti. Navedeno se izvodi kako bi se postigla niža razina klasifikacije svih potencijalnih rizičnih događaja i način iskorištavanja dostupnih slabosti. Nakon toga se razmatra kakvom gubitku vodi određeni rizik. Svaki izračunati podatak vezan uz rizik se pokušava konvertirati u novčanu skalu ili vrijednost. Često je nemoguće napraviti detaljnu i usporednu procjenu rizika i ranjivosti zbog kompleksnosti tehnologije, promjene okruženja ili pak nedostatka vremena. Makro pristup se više bazira na procjenu novčane vrijednosti rizika na temelju prethodnih podataka već postojećih šteta. Problem koji se ovdje može javiti je nedostatak podataka. Navedeni problem bi mogao voditi do zanemarivanja mogućeg rizika, koji se zbog mnogih razloga još nije dogodio.

--Vedpremuz 07:00, 30. prosinca 2011. (CET)

Financijska metrika

U ovom djelu analiziramo primjenjivost tipičnih metrika rizika, korištenih od strane financijskih analitičara kao mjeru rizika za sigurnost informacijskih sustava.

--Vedpremuz 07:00, 30. prosinca 2011. (CET)

ALE/SLE

ALE/SLE je metoda koja se najčešće koristi kod upravljanja financijskim rizicima. U ovoj metodi rizik je definiran količinom gubitka na godišnjoj razini. ALE (eng. Annual Loss Expectancy) ili očekivani godišnji gubitak je definiran brojem porasta ARO-a (eng. Annual Rate of Occurrence), odnosno učestalošću pojave prijetnje i SLE (eng. Single Loss Expectancy), koji predstavlja novčanu vrijednost očekivanu nastankom prijetnje. SLE bi mogli detaljnije definirati kao vrijednost imovine AV (eng. Asset Value) pomnoženom s faktorom izloženosti EF (eng. Exposure Factor) koji prikazuje postotak gubitka imovine u određenom incidentu. [Romanov i dr., 2010] Tako bi formula za ALE glasila:

ALE = SLE * ARO gdje je SLE = AV * EF

Npr. da je vrijednost imovine 500.000 kuna, faktor izloženosti 20% i da zanmo da se prijetnja dogodi oko 3 puta u 5 godina, tada bi formula glasila:

ALE = 500.000kn * 0.2 * 3/5 = 60.000 kn
--Vedpremuz 06:51, 30. prosinca 2011. (CET)

ROSI

ROSI (Return of Security Investment) je metoda koja se koristi za izračunavanje povrata investicije u informacijsku sigurnost.

ROSI = Izloženost_riziku / Investicije_u_sigurnost

Za izračunavanje izloženosti riziku primjenjuje se ALE metoda (Annual Loss Expectancy) koja kombinira veličinu potencijalnog gubitka i vjerojatnost gubitka a dobiveni iznos gubitka iskazuje financijski. [M. Sajko, k.r., str.6] ROSI je ključni pokazatelj koji pomaže pri učinkovitoj i djelotvornoj potrošnji na IT sigurnost. Kod metode ROSI uspoređuju se troškovi (firewall, trošak nastao zbog napada...) sa preventivnim pogodnostima koje će smanjiti vjerojatnost napada ili gubitka. Tako prilikom planiranja možemo izračunati ROSI kako bi utvrdili potrebnu razinu IT sigurnosti i trošak koji će biti dovoljno velik da bi se uspjelo zaštititi poslovanje, ali i dovoljno nizak kako se nebi ulagalo u nepotrebne stvari. Nedostatak ove metode je taj što je za nematerijalne komponente teško utvrditi izloženost riziku.

-Primjer korištenja-

ROSI = (Izloženost_riziku *% smanjenje_rizika – Troškovi_ulaganja) / Troškovi_ulaganja

Tvrtka je imala napade putem virusa. Procjenjuje se da je prosječna cijena oštećenja i gubitka zbog napada virusa 25.000 kn. Trenutno, tvrtka dobiva četiri napada godišnje i očekuje se da će uspjeti zaustaviti 3 napada ukoliko investira 25.000 kn u alate.

Prema metodi ROSI izračunavamo:

Izloženost_riziku: 25.000kn po izloženosti x 4 izloženosti u godini = 100.000kn
Smanjenje_rizika: 3 od 4 napada, odnosno 75%
Troškovi_ulaganja = 25.000 kn
Rosi = (100.000kn * 75% - 25,000kn) / 25.000kn = 200% [Isaca, 2010, str. 10]

U ovome primjeru vidimo da se ulaganje u sigurnost isplati. Međutim, u stvarnosti postoje razne mogućnosti, troškove napada je teško predvidjeti, no svejedno nam ova metoda može pomoći pri odluci o investiranju u sigurnost.

--Tatjana.bozovic 13:30, 6. siječnja 2012. (CET)

Podatkovno orjentirana kvantitativna procjena rizika

U ovom djelu opisuje se kvantitativna metoda za procjenu rizika koju predlaže SANS institut. Metoda koju predstavlja Berger u radu "Data-Centric Quantitative Computer Security Risk Assessment" iz 2003.godine je pokušaj da se oblikuje način na koji će se rizik kvantificirati na relativan način. Glavni radni dokument ove metode nalikuje organizacijskom grafikonu i poznat je kao „Organizacijski graf procjene rizika“ (eng. Risk Assessment Orgchart”). Ovom metodom postiže se organizacija faktora rizika i njihovo međusobno kombiniranje na način koji je lako razumljiv menadžmentu. Svaki okvir ovog grafa predstavlja faktor rizika (npr. BIOS lozinka). Faktoru se dodjeljuje određena vrijednost koja je u skladu sa standardom. Za faktore koji se nalaze u istoj horizontalnoj razini u istoj grani prosjek se računa zajedno (detaljnije će biti objašnjeno kroz formulu u nastavku). Dalje se od te prosječne vrijednosti računa prosjek s drugim granama iznad i tako sve dok se ne dođe do vrijednosti OIR-a (eng. overall information risk). Taj postupak se prema potrebi ponavlja za svako računalo ili računalni sustav.

Slika41.GIF

Slika 6.2.1. Organizacijski grafikon


Opis faktora preko ovakvog grafikona omoućuje jednostavan način da se naglasi relativna važnost pojedinih rizika. Faktori koji se nalaze na vrhu imaju veći utjecaj od onih na dnu. Jednadžbe koje se nalaze u nastavku pokazuju utjecaj pojedinih faktora (za teoretksi primjer na prethodnoj slici).

Ukupni rizik:

ScreenShot234.png

Rastavljanje rizika B:

ScreenShot235.png

Rastavljanje rizika B2:

ScreenShot236.png

Kada se računa rizik, tada se B2 uvrsti u B, a B u formulu za OIR te se dobiva konačno formula za izračun rizika. Primjer primjene ove metodologije može se naći u poglavlju 8, četvrti dio.

Pošto je metoda orjentirana podacima, klasifikacija podataka zauzima centralnu ulogu u provedbi metode. Postoji nekoliko shema za klasifikaciju podataka. Američki odjel za obranu ima vrlo jasna pravila za kategorizaciju dokumenata. Jedna jednostavnija metoda za klasifikacija koja bi se mogla primijeniti u poslovanju, dana je u tablici u nastavku.

Slika 31.GIF

Tablica 6.2.1. Klasifikacija podataka


Jedan od najvažnijih aspekata svake klasifikacijske metode je da korisnici znaju kako klasificirati podatke koje kreiraju ili modificiraju. Stoga je potrebna detaljna procedura za klasifikaciju podataka. Ta procedura trebala bi se sastojati od slijedećih koraka:

1. Identificirati izvore informacija koji se trebaju zaštiti

2. Razjasniti koji su kriteriji za smještanje izvora u određenu kategoriju

3. Dati instrukcije za označavanje kategorije

Kada neki IT profesionalac radi procjenu rizika, mora odlučiti koliki će naglasak staviti na kvantifikaciju. U organizaciji koja ima jasno i precizno definiran budžet temeljen na ROI (return on investment), sigurno će se tražiti jasna kvantitativna metoda.


--Sanja 22:58, 5. siječnja 2012. (CET)

FMEA metoda

FMEA (Failure Modes and Effects Analysis), odnosno potencijalnih kvarova i njihovih posljedica jest metoda za analizu potencijalnih pogreški unutar sustava koje se klasificiraju prema težini. Kod ove metode bitno je pronaći i analizirati sve moguće načine otkazivanja komponenti sustava, zatim posljedica koje ta otkazivanja imaju na sustav te mogućnosti da se otkazivanja izbjegnu ili da se bar smanji njegov utjecaj. Ova metoda za glavni cilj ima izbjegavanje grešaka prije negoli se one pojave. Zvto se ovom metodom predviđa sve što u sustavu može otkazati. FMEA ne uzima u obzir vrijednost imovine prilikom identifikacije i vrednovanja rizika. Kumulativni rizik imovine za svaku prijetnju dobiva se pomoću RPN.

--Tatjana.bozovic 14:20, 6. siječnja 2012. (CET)

Prednosti korištenja FMEA metode

--Tatjana.bozovic 14:20, 6. siječnja 2012. (CET)

Koraci prilikom procjene rizika

Slijedi popis i opis standardiziranih koraka prilikom primjene FME metode:

1. korak - sastavljanje tima ljudi sa visokim znanjem o informacijskoj sigurnosti ali i osoblja u drugim područjima koji mogu pomoći prilikom procjene

2. korak - označiti broj informacijske imovine kako ne bi došlo do dupliranja

3. korak - opisati funkciju informacijske imovine

4. korak - analizirati utjecaj grešaka na funkciju ili funkcije

5. korak - odrediti tehničke mogućnosti nastajanja greške

6. korak - odrediti potencijalne posljedice ako se greška dogodi

7. korak - iz tabele utjecaja štete (severity of effect) izabrati broj koji je relevantan

Tablica utjecaja (štete)


8. korak - detektirati potencijalne uzroke grešaka

9. korak - izabrati relevantnu vjerojatnost pojave neke opasnosti (Probability of Failure)

10. korak - na listi tekuće kontrole pažljivo odrediti vrstu kontrole – preventivna ili detektivna kontrola

11. korak - na osnovu tabele «Detection» odrediti kolika je vjerojatnost otkrivanja greške, odnosno kolika je efikasnost kontrole

Tablica vjerojatnosti pojave greške


12. korak - odrediti RPN (Risk Priority Number) kao RPN = S * P * D i na osnovu toga izvršiti prioritizaciju rizika

Kod prioritizacije prvu riječ ima menadžment koji odlučuje o donjoj granici prihvatljivosti rizika, npr. 10%, to je s obzirom da RNP iznosi najviše 1000, dakle, 100. Svi rizici koji imaju vrijednost veću od 100 trebaju biti preispitani.

13. korak - indeks prioriteta rizika upoređuje se sa unaprijed utvrđenom granicom intervencije. Ukoliko je RPN iznad dozvoljene granice to znači da je rizik veliki i da je potrebno preduzeti preporučene kontrole

14. korak - indentificirati kontrole i zapisati odgovorne osobe i vrijeme do kad moraju kontrolu izvršiti

15. korak - analizirati rezultate i izračunati novi RPN. Ako je novo izračunati RPN niske vrijednosti tada je dobro provedena metoda, a ukoliko je RPN visok tada se proces ponavlja od 1. koraka [S. Živković, str. B-68 - B-70]

--Tatjana.bozovic 14:20, 6. siječnja 2012. (CET)

NIST metodologija


Kako bi prikazali NIST (eng. National Institute of Standards and Technology) metodologiju, koristimo „Risk Management Guide for Information Technology Systems“ Special Publication 800-30 razvijen 2002. godine od strane NIST stručnjaka. Autori definiraju nekoliko pojmova:

Navedeni vodič pruža temelje za razvoj djelotvornog programa upravljanja rizicima, sadržeći definicije i praktične smjernice neophodne za procjenu rizika i smanjenje rizika identificiranog unutar informacijskog sustava. Osim toga, vodič pruža informacije vezane o odabiru troškovno učinkovitih sigurnosnih kontrola. Cilj provođenja upravljanja rizicima je omogućiti organizaciji da ostvari svoje misije:

--Vedpremuz 07:00, 30. prosinca 2011. (CET)

Procjena rizika prema metodologiji NIST

Slijedi opis koraka u procjeni rizika koji se izvode prema metodologiji NIST. Tekst je preveden i dorađen prema preporučenim standardima National Institute of Standards and Technology.

Sigurnosni rizik može se izraziti formulom kao funkcija koja ovisi o tri parametra: prijetnjama, ranjivostima i vrijednostima resursa.

    Rizik = f (Prijetnja, Ranjivost, Vrijednost resursa)[ CARNet CERT i LS&S, 2008, str. 13]

Resursi se mogu izražavati u novcima ili se mogu izraziti kao potencijalni gubitak za organizaciju u slučaju gubitka ili neraspoloživosti resursa.

Prema metodi NIST proces procjene rizika sastoji se od slijedećih devet koraka:

SLijedeća slika prikazuje korake prema NIST-u, i njihove pojedineulazi i izlaze. preuzeto od [Uremović., str. 3.]

Slikrisk.jpg
--Tatjana.bozovic 15:13, 2. siječnja 2012. (CET)

Korak 1. : Karakterizacija sustava

U prvome koraku definira se domena djelovanja unutar koje se identificiraju i kasificiraju svi informatički resursi koji su značajni za organizaciju, te im se dodjeljuje novčana vrijednost. Također je važno indentificirati granice informacijskog sustava kao i informacije koje čine taj sustav. Informacijskom sustavu koji je još u razvoju treba definirati odgovarajuće sigurnosne mjere, pravila i svojstva. Karakterizacijom sustava utvrđuje se sam opseg procjene rizika, definiraju se granice te se dobivaju informacije koje su bitne za definiranje rizika. Moguće je vršiti procjenu jednog ili više međusobno povezanih sustava. U tom slučaju potrebno je definirati domenu interesa i svih ovisnosti prije nego će se primijeniti ova metodologija. Za IT sustav koji je još u razvoju, potrebno je definirati ključ sigurnosnih pravila i planova za budućnost. Podaci o informacijskom sustavu prikupljaju se unutar njegovog radnog okruženja, pa se tako prikupljaju podaci o njegovom sastavu, povezivanju, dokumentiranim i nedokumentiranim postupcima te praksi. Stoga se opis sustava može temeljiti na sigurnosti koje su temelj infrastrukture ili pak na budućim sigurnosnim planovima za informacijski sustav.

- Podaci unutar sustava –

Podaci koji se koriste za karakterizaciju informacijskog sustava i njegovog operativnog okruženja su uglavnom fizička i logička imovina, a mogu se svrstati u slijedeće skupine informacija:

Također se prikupljaju i dodatne informacije koje su povezane sa operacijskih okruženjem sustava:

- Prikupljanje tehničkih podataka –

Za prikupljanje tehničkih podataka koriste se različite metode kao što su :

Na kraju prvoga koraka u kojem želimo saznati sve karakteristike IT sustava, dobili smo jasne granice sustava i podatke o kritičnim i osjetljivim svojstvima IT sustava i njegovog okruženja.

--Tatjana.bozovic 15:15, 2. siječnja 2012. (CET)

Korak 2. : Identifikacija prijetnji

Cilj je ovoga koraka da se identificiraju izvori mogućih prijetnji i pribave liste prijetnji koje mogu ugroziti postojeći informacijski sustav, kao i poslovanje organizacije. Također je potrebno odrediti povezanost prijetnji sa resursima organizacije i moguće motive napada. Prijetnja sustavu ne predstavlja rizik ukoliko ne postoje ranjivosti koje se mogu iskoristiti.


- Identifikacija izvora prijetnji –

Izvori prijetnji mogu biti : Nenamjerni (izvori koji slučajno iskorištavaju ranjivosti) koji se mogu podijeliti u 3 skupine:

Namjerni:

U koraku broj 2 ponajprije je potrebno identificirati potencijalne izvore prijetnji i sastaviti popis svih izvora prijetnji koji su mogući u promatranom sustavu, a koji bi mogli uzrokovati štetu IT sustavu ali i njegovoj okolini. Da bi lista bila cjelovita poželjno je da se u nju uklope liste ranijih neželjenih događaja i motiva za provođenje napada na sustav.


- Motivacija i izvršavanje napada -

Najčešći i najopasniji izvori prijetnji su ljudi. Za identifikaciju i pomoć pri razmatranju motiva za napad uvelike pomaže dokumentacija o povijesti sustava, sigurnosna izvješća, izvješća o incidentima koji su se dogodili te intervjui sa sistemskim administratorima. Tada će biti lakše ustvrditi ljudske izvore prijetnji koji imaju za cilj da naštete informacijskom sustavu i pripadajućim podacima, te će se moći pronaći potencijalna sigurnosna ranjivost sustava. Bitno je naglasiti da se potencijalni izvori prijetnji prilagođavaju pojedinim organizacijama i njihovoj radnoj okolini.

Nadalje, podaci o prirodnim prijetnjama kao što su poplave, potresi, oluje i slično, trebali bi biti dostupne putem dokumenata iz ustanova koje se bave statističkim procjenama i predviđanjima ovakovih vrsta podataka.

Na kraju drugog koraka dobiva se dokument koji sadrži popis izvora prijetnji koji su u mogućnosti iskoristiti ranjivost informacijskog sustava i tako načiniti štetu.

Prikaz najčešćih ranjivosti i prijetnji sustavu [Uremović., str. 4.-5.]
--Tatjana.bozovic 16:47, 2. siječnja 2012. (CET)

Korak 3. : Identifikacija ranjivosti

Ranjivost sustava je obično propust u softveru, ali može nastati i zbog mogućih pogrešaka prilikom konfiguracije. Ukratko, svaki poznati ili nepoznati problem unutar IT sustava koji može rezultirati neovlaštenim upadom ili nedostupnošću sustava ili podataka može se smatrati ranjivošću.[Perković,http://www.combis.hr/hr/component/content/article/36/309-ranjivost-sustava]

Postoje 3 osnovna tipa ranjivosti s obzirom na prirodu IT sustava i faze u kojoj se nalazi s obzirom na SDLC (eng. System Development Life Cycle):

Ranjivost je potrebno analizirati u kombinaciji sa identificiranim prijetnjama iz koraka broj 2 jer su ta dva parametra usko povezana. Zaštitna sredstva koja će riješiti problem ranjivosti moraju biti odabrana u skladu sa budžetom organizacije i njenim poslovnim ciljevima. U ovome koraku potrebno je sastaviti popis ranjivosti sustava, odnosno, njegove slabosti i nedostatke koji bi mogli biti meta napada.


- Izvori ranjivosti -

Izvori tehničkih ranjivosti identificiraju se prema prikupljenim tehničkim podacima iz 1. koraka (upitnicima, intervjuima..). Dokumentirani izvori ranjivosti koji bi se mogli uzeti u obzir kod temeljite analize ranjivosti, ali nisu nužni, su slijedeći:


- Testiranje sigurnosti sustava -

Da bi se uspješno identificirale ranjivosti sustava potrebno je testiranje samog sustava ovisno o kritičnim točkama IT sustava i dostupnim resursima (tehnologija, stručno osoblje za testiranje...). Metode ispitivanja su slijedeće:

- Razvoj kontrolnog popisa sigurnosnih zahtjeva -

Osoblje koje se bavi procjenom rizika mora utvrditi jesu li ispunjene sve pretpostavke sigurnosnih propisa za informacijski sustav. Zahtjevi sustava sigurnosti mogu biti prikazani u tablici, gdje svaki zahtjev ima objašnjenje kako implementacija zadovoljava ili ne zadovoljava određeni uvjet sigurnosne kontrole.

Kontrolni popis sigurnosnih zahtjeva sadrži osnovne sigurnosne standarde koji se mogu koristiti za sustavno vrednovanje i prepoznavanje ranjivosti imovine (osoblja, hardvera, softvera, informacija), postupke, procese i prijenos podataka povezan s određenim IT sustavom u sljedećim područjima sigurnosti:

Nakon trećeg koraka dobiva se popis svih ranjivosti koji bi mogli biti meta potencijalnih izvora prijetnji.

--Tatjana.bozovic 16:47, 2. siječnja 2012. (CET)

Korak 4. : Analiza kontrola

Ovaj korak podrazumijeva analizu postojećih kontrola koje su ostvarene ili se planiraju ostvariti kako bi se informacijski sustav što bolje zaštitio. Kako bi se kvalitetno odredila vjerojatnost zlouporabe pojedine ranjivosti potrebno je uzeti u obzir sve postojeće sigurnosne postupke ugrađene u sustav. Ako je zaštita kvalitetna, tada postoji vrlo mala vjerojatnost da će se sustav moći ugroziti.

- Kontrolne metode -

Kontrole mogu biti tehničke i netehničke prirode. Tehničke kontrole podrazumijevaju sklopovlja, antivirusnu zaštitu, kriptografske metode i slično. Netehničke pak kontrole su kontrole poput sigurnosne politike, preporuke i procedure koje se najčešće prenose usmenim putem i stječu se iskustvom.

- Kontrolne kategorije -

Postoje 3 vrste kontrolnih kategorija:

Kada je gotov četvrti korak, tada imamo popis tekućih ili planiranih kontrola koje se koriste za IT sustav kako bi se smanjila vjerojatnost ranjivosti i kako bi se smanjio utjecaj negativnih događaja na sustav.

--Tatjana.bozovic 16:47, 2. siječnja 2012. (CET)

Korak 5. : Određivanje vjerojatnosti pojave neželjenih događaja

Kod utvrđivanja vjerojatnosti pojave neželjenih događaja razmatraju se slijedeći čimbenici:

Kod ovog koraka moraju se uzeti u obzir izvori prijetnji, potencijalna ranjivost sustava i postojeće kontrole, dakle, 2., 3. i 4. korak. Vjerojatnost iskorištavanja ranjivosti od strane određenih prijetnji može se prikazati pomoću skale čiji su stupnjevi izraženi riječima: visoko, srednje i nisko. Nakon petog koraka imamo ocjenu vjerojatnosti za neželjeni događaj (visoka, srednja ili niska).

Vjerojatnost pojave neželjenih događaja
--Tatjana.bozovic 16:47, 2. siječnja 2012. (CET)

Korak 6. : Analiza utjecaja

Analiza utjecaja podrazumijeva procjenu negativnog učinka koji može nastati u slučaju uspješne zlouporabe ranjivosti. Prije početka analize utjecaja potrebno je pribaviti potrebne informacije iz analize utjecaja na poslovanje, klasifikacije podataka i informacija od strane zaposlenika i drugih izvora. Te se informacije odnose na:

Budući da je vlasnik resursa ili podataka najodgovorniji za određivanje njihove osjetljivosti I kritičnosti, intervju s korisnicima i administratorima sustava imaju veliku važnost. Na temlju ovih podataka procjenjuje se negativan učinak nekog neželjenog događaja. Tako se negativan učinak može opisati u smislu gubitka ili narušavanja neke od ovih načela: integritet, povjerljivost i raspoloživost. Analiza utjecaja vrlo je složen proces. Osim materijalnih gubitaka u o obliku novca, u obzir treba uzeti i druge čimbenike kao što su :


Gubitci nastali iskorištenjem ranjivosti


Prilikom analize utjecaja razlikuju se svije metode: kvantitativna i kvalitativna. Zapravo se radi o dva različita pincipa koji imaju identičan cilj, ali se razlikuju po prikazu rezultata. Kod kvalitativne procjene rizik se procjenjuje iskustveno, odnosno opisno, za razliku od kvantitativne procjene kod koje se rizik opisuje numerički, odnosno financijski.

Kvantitativni pristup temelji se na korištenju stvanih numeričkih vrijednosti. Vrijednost resursa obično se izražava u novcu. Vrijednosti resursa određuju se iz knjigovodstvnih zapisa, što nemora predstavljati i stvarnu vrijednost resursa, pa se iz tog razloga može vidjeti da kvantitativni pristup I nije najtočniji. Kvalitativni pristup ne koristi apsolutne već relativne vrijednosti. U ovome je pristupu važno iskustvo, stručnost i sposobnost osoba koje provode proces procjene rizika. Problem ovoga pristupa je subjektivnost u procjeni.

Najbolji rezultati će se postići ukoliko koristimo obje metode zajedno. Nakon šestog koraka dobiva se stupanj gubitaka nastalog iskorištavanjem ranjivosti (visok, srednji ili niski).

--Tatjana.bozovic 16:47, 2. siječnja 2012. (CET)

Korak 7. : Određivanje rizika

Nakon analize posljedica provodi se određivanje razine rizika kojem je izložen informacijski sustav. Rizik se određuje za sve parove prijetnje i ranjivosti, pri čemu se razmatraju :

Za mjerenje rizika, potrebno je razviti matricu.


- Matrica razine rizika -

Razina rizika može se izračunati množenjem ocjene koja je dodijeljena vjerojatnosti da izvor prijetnje iskoristi ranjivost s ocjenom učinka neželjenog događaja. Na temelju oba podatka kreira se matrica rizika koja će opisivati različite razine sigurnosnog rizika koji su prisutne u sustavu. Najčešće veličine matrica su 3x3 sa stupnjem rizika: visoki, srednji i niski (tablica 4.), ali se u matricu isto tako mogu dodati i međuvrijednosti stupnjeva pa se tako rade i veće matrice, primjerice 4x4 ili 5x5.

Primjer matrice rizika

- Opis razine rizika -

U slijedećoj tablici (tablica 5.) opisuju se razine rizika koje su prikazane u matrici razine rizika. Kod opisa se definira ljestvica rizika sa definiranim rangovima ocjena gdje se nalaze aktivnosti koje se moraju poduzeti za faktore određenog stupnja.

Razine rizika


Nakon koraka broj 7 dobiva se popis razina rizika (visok, srednji, niski).

--Tatjana.bozovic 16:47, 2. siječnja 2012. (CET)

Korak 8. : Preporuka kontrola za umanjivanje rizika

Cilj stvaranja preporuka za uklanjanje, odnosno umanjivanje rizika jest analiza mogućih načina zaštite i svođenje sigurnosti sustava na prihvatljivu razinu. Prilikom predlaganja sigurnosnih mjera treba uzeti u obzir čimbenike kao što su:

Kao što je već bilo rečeno, nakon analize troškova i koristi, implementirati će se samo one sigurnosne mjere koje će se pokazati isplativima i opravdanima. Nakon osmog koraka dobiva se preporuka kontrola i alternativna rješenja za umanjenje ili uklanjanje rizika.

--Tatjana.bozovic 16:47, 2. siječnja 2012. (CET)

Korak 9. : Dokumentiranje rezultata

Posljednji korak prema NIST-ovoj metodologiji procjene rizika jest dokumentiranje rezultata u obliku formalnog izvješća. U ovome koraku ispituju se i analiziraju dane preporuke te se planira njihova implementacija prema prioritetu i mogućnostima organizacije. Analiziraju se i faktori koji utječu na funkcionalnost, ostvarivost i isplativost sigurnosnih mjera. Izvještaj mora biti jasna, pregledan i jednostavan za interpretaciju. Na koji način i u kojoj mjeri će se smanjiti rizik ovisi dalje o menadžmentu organizacije i donosi se na temelju detaljne analize ponuđenih rješenja.

Nakon zadnjeg, devetog koraka konačno se dobiva izvješće o procjeni rizika koje opisuje prijetnje i ranjivosti, mjere rizika i daje preporuke za provedbu potrebnih mjera sigurnosti. Ovdje završava procjena rizika (prema NIST-u).

--Tatjana.bozovic 16:47, 2. siječnja 2012. (CET)

Smanjenje rizika

Smanjenje rizika, ili drugi proces upravljanja rizicima, uključuje prioritete, procjenu i provedbu odgovarajućih kontrola smanjenja rizika preporučenih iz procesa procjene rizika. Uklanjanje svih rizika je često nepraktično ili blizu nemogućem te je zbog toga odgovornost višeg rukovodstva i funkcionalnih i poslovnih menadžera da koriste pristup minimalnog troška i implementiraju najprikladniju kontrolu za smanjenje rizika na prihvatljivu razinu s minimalnim negativnim utjecajem na organizacijske resurse i poslovanje.

--Vedpremuz 07:10, 30. prosinca 2011. (CET)

Opcije smanjenja rizika

Cilj i misija svakog poduzeća bi osim općenitih elemenata, trebale biti i opcije odabira smanjenja rizika. Najbolji pristup bi bio koristiti prikladne tehnologije između različitih dobavljača sigurnosnih proizvoda, zajedno s odgovarajućom opcijom smanjenja rizika i netehničkim, administrativnim mjerama. Smanjenje rizika može biti ostvareno pomoću bilo koje od navedenih opcija smanjenja rizika:

--Vedpremuz 07:00, 30. prosinca 2011. (CET)

Strategije smanjenja rizika

Poznavajući potencijalni rizik i preporučene kontrole, voditelji dolaze u situacije da se pitaju kada i pod kojim okolnostima trebaju nešto poduzeti, kada implementirati kontrole kako bi se smanjio rizik i zaštitila organizacija? Korake kod implementacije kontrolnih radnji prikazali smo slikom.

Koraci smanjenja rizika. [Stoneburner i dr., 2002, str. 28.]
Koraci smanjenja rizika. [Stoneburner i dr., 2002, str. 28.]

Na slici 2.1. vidimo određene točke kod kojih se implementiraju kontrolne akcije (ključnom riječju YES). Navedena strategija prikazana slikom daje i smjernice za smanjenje rizika od namjernih ljudskih prijetnji, tako vrijede sljedeća pravila:

--Vedpremuz 07:10, 30. prosinca 2011. (CET)

Kontrola provedbe

Kada se kontrolne akcije trebaju izvršiti, primjenjuje se sljedeće pravilo: Pronađi rizik od najveće važnosti i teži smanjenju rizika po najnižoj cijeni s minimalnim utjecajem na druge zadatke. Metodologija smanjena rizika u nastavku opisuje pristup kontroli provedbe, odnosno korake ili aktivnosti smanjenja rizika:

Implementirane akcije su baziran na razini rizika prezentiranog u izvješću procjene rizika. Najviši prioritet bi trebao biti dan riziku s neprihvatljivo visokim rangiranjem, tipa vrlo visoka ili visoka razina rizika. Rezultat koraka 1 je rangiranje akcija od * Korak 2 – Evaluacija preporučenih kontrolnih opcija Tijekom ovog koraka analiziraju se kompatibilnost, prihvatljivost od strane korisnika i efektivnost (stupanj zaštite i razina smanjenja rizika) preporučenih kontrolnih opcija. Cilj je izabrati najprikladniju kontrolnu opciju, odnosno mjeru ili način provedbe za smanjenje rizika. Rezultat koraka 2 je lista ostvarivih kontrola.

Provođenje analize troškova i prihoda, odnosno koristi i gubitaka. Rezultat koraka 3 je Cost-benefit analiza koja nam pokazuje troškove i prihode kontrola koje možemo, a i ne moramo implementirati.

Na temelju rezultata cost-benefit analize odabire se najisplativija kontrola za smanjenje rizika. Odabrane metode bi trebale kombinirati tehničke, operacijske i upravljačke kontrolne elemente kako bi se osigurala adekvatna sigurnost informacijskog sustava i organizacije. Rezultat je odabrana kontrola.

Dodjeljivanje odgovornosti odgovarajućim osobama koje imaju prikladno znanje i iskustvo implementirati odabranu kontrolu. Rezultat je lista odgovornih osoba.

Navedeni plan bi morao imati navedene rizike, prijetnje i njihove razine, preporučene kontrole koje se izabiru iz izvješća procjene rizika, prioritetizirane akcije, odabrane kontrole, potrebne resurse za implementaciju, listu odgovornih ljudi, vrijeme početka izvođenja implementacije i završetak, zahtjeve vezane uz održavanje. Rezultat je navedeni plan.

Ovisno o individualnim situacijama, implementirane kontrole mogu umanjiti razinu rizika, ali ne i eliminirati rizik. Rezultat je rezidualni rizik o kojem će biti nešto više riječi kasnije. [Stoneburner i dr., 2002, str. 29.-30.] Sve navedene korake prikazujemo i slikom.

Aktivnosti smanjenja rizika [Stoneburner i dr., 2002, str. 31.]
Aktivnosti smanjenja rizika. [Stoneburner i dr., 2002, str. 31.]
--Vedpremuz 07:10, 30. prosinca 2011. (CET)

Kategorije kontrola

Kada se implementiraju kontrole za smanjenje rizika, organizacija bi trebala uzeti u obzir tehničke, upravljačke i operativne sigurnosne kontrole, ili pak kombinaciju tih kontrola kako bi se maksimizirala efektivnost.

--Vedpremuz 07:19, 30. prosinca 2011. (CET)
Tehničke sigurnosne kontrole

Navedene kontrole mogu rangirati od jednostavnih do kompleksnih mjera i najčešće uključuju arhitekturu sustava, inžinjerske discipline i sigurnosne pakete hardware-a, software-a. Sve te mjere bi trebale funkcionirati zajedno kako bi se osigurali kritični i osjetljivi podaci, informacije i funkcije sustava. Tako tehničke kontrole se dijele na nekoliko grupa:

Svaka od navedenih grupa se sastoji od određenih kontrola. U nastavku prikazujemo koje kontrole su vezane uz koju grupu.

--Vedpremuz 07:19, 30. prosinca 2011. (CET)
Upravljačke sigurnosne kontrole

Upravljačke kontrole su fokusirane na politiku zaštite, kreiranje smjernica i standarda koji se provode kroz operativne postupke kako bi se ispunio cilj i misija organizacije. Tako se ova grupa sastoji od nekoliko elemenata:

--Vedpremuz 23:50, 30. prosinca 2011. (CET)
Operativne sigurnosne kontrole

Organizacijski sigurnosni standardi trebaju uspostaviti skup kontrola i smjernica kako bi se osiguralo da se sigurnosne procedure koje se odnose na korištenje sredstava i resursa organizacije pravilno provode te da su implementirane u skladu s organizacijskim ciljevima i misijom. Operativne kontrole, implementirane u skladu sa skupom zahtjeva i dobrom industrijskom praksom, koriste se za ispravljanje operativnih razlika koje bi mogle nastati od potencijalnih izvora opasnosti. Kako bi se osigurala dosljednost i ujednačenost u sigurnosnim operacijama, potrebno je koristiti određene procedure i metode za implementaciju sigurnosnih kontrola koje obavezno moraju biti jasno definirane, dokumentirane i održavane. Kontrole objašnjavamo u nastavku.

--Vedpremuz 23:50, 30. prosinca 2011. (CET)

Cost-benefit analiza

Organizacija bi trebala provoditi Cost-benefit analizu koju smo već prethodno objasnili za svaku predloženu kontrolu kako bi se utvrdilo koje kontrole su potrebne i koje su prikladne za određene okolnosti. Cost-benefit analiza može biti:

Svrha je da se demonstrira kako troškovi implementiranja kontrola mogu biti opravdani smanjenjem razine rizika.

Npr. neka organizacija ne želi potrošiti 1000 USD na kontrolu kako bi smanjila rizik za 200 USD. Cost-benefit analiza za predložene nove kontrole ili poboljšane kontrole obuhvaća:

Kao što postoji trošak za implementaciju određene kontrole, tako postoji i trošak za ne implementaciju određene kontrole. Pomoću rezultata dobivenog za ne implementaciju određene kontrole, organizacija može odrediti da li je moguće odreći se implementacije određene kontrole.

Primjer Cost-benefit analize: Sustav X sprema i procesuira organizacijske i osjetljive podatke vezane uz zaposlenike, no nije omogućena revizija sustava. Cost-benefit analiza je provedena kako bi se utvrdilo da li bi revizija trebala biti omogućena za sustav X ili ne.

Kontrola rv.png

Organizacijski menadžeri moraju utvrditi što predstavlja prihvatljivu razinu rizika. Nakon toga može se procijeniti utjecaj kontrole, a kontrola uključiti ili isključiti, nakon što organizacija utvrdi raspon prihvatljivog rizika. Raspon varira ovisno o organizaciji, no vrijede sljedeća pravila u utvrđivanju korištenja nove kontrole:

Često je sam trošak implementiranja kontrole osjetljivije područje nego li područje ne implementiranja kontrole. [Stoneburner i dr., 2002, str. 37.-39.]

--Vedpremuz 00:01, 31. prosinca 2011. (CET)

Rezidualni rizik

Implementacija novih ili poboljšanih kontrola može smanjiti rizik na sljedeći način:

Veza između implementacije kontrola i rezidualnog rizika prikazana je slikom.

Veza između implementacije kontrola i rezidualnog rizika. [Stoneburner i dr., 2002, str. 40.]
Veza između implementacije kontrola i rezidualnog rizika . [Stoneburner i dr., 2002, str. 40.]

Da zaključimo, rizik koji ostaje nakon implementacije novih ili poboljšanih kontrola zove se rezidualni rizik. Nijedan IT sustav nije slobodan od rizika i ne mogu sve implementirane kontrole eliminirati rizik ili ga u potpunosti ukloniti. [Stoneburner i dr., 2002, str. 39.-40.]

--Vedpremuz 21:24, 1. siječnja 2012. (CET)

Evaluacija i procjena

U većini organizacija, mreža će biti kontinuirano proširena i ažurirana, njene komponente promjenjene, a softver zamjenjen ili ažuriran novijim verzijama. Zatim mijenjano osoblje i sigurnosne politike. Takve promjene predstavljaju nove rizike. Stoga sam proces upravljanja rizicima treba biti u skladu s promjenama. Trebao bi postojati određeni raspored za procjenu i smanjenje rizika. Kao neki od ključeva uspjeha navode se podrška i sudjelovanje IT tima, kompetencije tima za procjenu rizika koji moraju imati određeno znanje kako primijeniti metodologiju procjene rizika na određeni sustav, identificirati rizik, pružiti zaštitu koja će biti ekonomična i zadovoljavati potrebe organizacije, itd. [Stoneburner i dr., 2002, str. 41.]

--Vedpremuz 21:14, 1. siječnja 2012. (CET)

Implementacija

Za praktični dio razradili smo nekoliko procjena rizika u alatima koji su navedeni na stranici u nastavku. Osim toga, kroz sam teoretski opis ove teme, teorija je potkrijepljena primjerima za određene metode. Više o procjeni rizika u alatima na sljedećem linku. Implementacija-Procjena_rizika

--Vedpremuz 21:15, 4. siječnja 2012. (CET)

Literatura


 1. IT Landscape. Journal of Information Processing , 213-226. Preuzeto 26. Prosinac 2011. iz http://www.jstage.jst.go.jp/article/ipsjjip/18/0/213/_pdf
 2. Sohizadeh, R., Hassanzadeh , M. (27. Svibanj 2011). Quantitative Risk Assessment. Preuzeto 25. Prosinac 2011 iz http://www.nisnet.no/filer/Finse11/Risk%20Assessment.pdf
 3. Stoneburner, G., Goguen, A., Fering, A. (Srpanj 2002). Risk Management Guide for Information Technology Systems. Falls Church, SAD. Preuzeto 24. Prosinac 2011 iz http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-30/sp800-30.pdf
 4. Hutinski, Ž. ISO-27002-7. Preuzeto 30. Rujan 2011 iz http://elf.foi.hr/file.php/254/Prezentacije_ISO_27001_i_ISO_27002/prezentacija_27002-7.pps
 5. Šegudović, H. (Lipanj 2006). Prednosti i nedostaci metoda za kvalitativnu analizu rizika. INFIGO iz http://www.infigo.hr/files/INFIGO-MD-2006-06-01-RiskAsses.pdf
 6. Jones, A., Ashenden, D. (2005). Risk Management for Computer Security, ELSEVIER
 7. Budin, L., Golub, M. (2010). Operacijski sustavi, ELEMENT, Zagreb
 8. Symantec Connect Community (Studeni 2010). Five common Web application vulnerabilities. Preuzeto 23. Prosinac 2010 iz http://www.symantec.com/connect/articles/five-common-web-application-vulnerabilities
 9. Peltier, T.R. (2001). Information Security Risk Analysis, AUERBACH
 10. Trendowicz, A. (2005). Tutorial: Cobra - Cost Estimation, Benchmarking and Risk Analysis Method. Preuzeto 28. Prosinac 2011. iz http://www.dasma.org/metrikon2005/tutorial_cobra.pdf
 11. Bača, M. (2004). The risk assessment of information system security. Preuzeto 10. Prosinac 2011. iz http://cuc.carnet.hr/cuc2004/program/radovi/a5_baca/a5_full.pdf
 12. Caralli, R., Stevens J. (Svibanj 2007). The OCTAVE Allegro Guidebook, v1.0, Software Engineering Institute
 13. Reading Room SANS. A Qualitative Risk Analysis and Management Tool - CRAMM. Preuzeto 20. Prosinca 2011. iz http://www.sans.org/reading_room/whitepapers/auditing/qualitative-risk-analysis-management-tool-cramm_83
 14. Berger, B., Data-Centric Quantitative Computer Security Risk Assessment, 2003., dostupno na http://www.sans.org/reading_room/whitepapers/auditing/data-centric-quantitative-computer-security-risk-assessment_1209, pristupano 04.01.2011
 15. McCumber, J., Assessing and Managing Security Risk in IT Systems: A Structured Methodology, Auerbach Publications, Virginia, USA, 2004.
 16. Department of Defense Directive 5200.28-STD, DOD Trusted Computer System Evaluation Criteria (Rainbow Series Orange Book), Washington, D.C., December 1985.
 17. Pfleeger, Charles P., Security in Computing, 1st Ed., Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1989.
 18. Mario Sajko, «Mjerenje i vrednovanje učinkovitosti informacijske sigurnosti« , kvalifikacijski rad, ZIK d.o.o. Zagreb, http://www.fer.unizg.hr/_download/repository/Mario_Sajko_%5Bkvalifikacijski_rad%5D.pdf, posjećeno 3.1.2012.
 19. Isaca, IT audit and assurance guideline, G41 return on security investment (ROSI), http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Standards/Pages/IS-Auditing-Guideline-G41-Return-on-Security-Investment-ROSI-1.aspx, posjećeno 30.12.2011.
 20. CARNet CERT i LS&S. Sigurnosna metrika CERT-PUBDOC-2008-07-235. http://www.cert.hr/sites/default/files/CCERT-PUBDOC-2008-07-235.pdf, posjećeno 22.12.2011.
 21. Combis.hr, Petar Perković, http://www.combis.hr/hr/component/content/article/36/309-ranjivost-sustava, posjećeno 24.12.2011.
 22. Dalibor Uremović. Upravljanje rizicima – InfoTrend. King ICT. http://www.uremovic.biz/dl/Upravljanje%20rizicima%20-%20InfoTrend.pdf, posjećeno 22.12.2011.
 23. Slobodan Živković, «An illustration of failure modes and effects analysis (fmea) techniques to the analysis of information

security risks», http://www.cqm.rs/2009/pdf/36/30.pdf posjećeno 2.1.2012.

Podjela zadataka


Tatjana Božović

7.1 Procjena rizika prema metodologiji NIST

7.1.1 Korak 1. : Karakterizacija sustava
7.1.2 Korak 2. : Identifikacija prijetnji
7.1.3 Korak 3. : Identifikacija ranjivosti
7.1.4 Korak 4. : Analiza kontrola
7.1.5 Korak 5. : Određivanje vjerojatnosti pojave neželjenih događaja
7.1.6 Korak 6. : Analiza utjecaja
7.1.7 Korak 7. : Određivanje rizika
7.1.8 Korak 8. : Preporuka kontrola za umanjivanje rizika
7.1.9 Korak 9. : Dokumentiranje rezultata

6 Kvantitativna metoda procjene rizika

6.1.2 ROSI
6.3 FMEA metoda
6.3.1 Prednosti korištenja FMEA metode
6.3.2 Koraci prilikom procjene rizika


3 Excel Predlošci

3.1 Risk_Assessment_Template
3.2 FMEA_spreadsheet
Sanja Oreški

5.10 Metodologija McCumber kocke
5.10.1 Priroda informacija
5.10.2 Karakteristike informacija
5.10.2.1 Povjerljivost
5.10.2.2 Integritet
5.10.2.3 Dostupnost
5.10.3 Određivanje informacijskih stanja
5.10.3.1 Dekompozicija informacijskih stanja
5.10.3.1.1 Korak 1: Definiranje granice
5.10.3.1.2 Korak 2: Napravite popis svih informatičkih resursa
5.10.3.1.3 Korak 3: dekomponiranje i identifikacija stanja informacija
6 Kvantitativna metoda procjene rizika
6.2 Podatkovno orjentirana kvantitativna procjena rizika


8. Implementacija
4. Primjer primjene podatkovno orjentirane kvantitativne metode procjene rizikaVedrana Premužić

6 Kvantitativna metoda procjene rizika

6.1 Financijska metrika
6.1.1 ALE/SLE

7 NIST metodologija

7.2 Smanjenje rizika
7.2.1 Opcije smanjenja rizika
7.2.2 Strategije smanjenja rizika
7.2.3 Kontrola provedbe
7.2.4 Kategorije kontrola
7.2.4.1 Tehničke sigurnosne kontrole
7.2.4.2 Upravljačke sigurnosne kontrole
7.2.4.3 Operativne sigurnosne kontrole
7.2.5 Cost-benefit analiza
7.2.6 Rezidualni rizik
7.3 Evaluacija i procjena


8 Implementacija

1 Primjer MS TAM
2 Primjer RM studioKristina Takač

1. Uvod u procjenu rizika
2. Povijesni pregled procjene rizika
3. Rizik
4. Usporedba kvalitativne i kvantitativne procjene rizika
5 Kvalitativne metode procjene rizika

5.1 Metoda matrice predefiniranih vrijednosti
5.2 Metoda rangiranje prijetnji prema procjeni rizika
5.3 Metoda procjene vjerojatnosti ostvarenja i mogućih posljedica
5.4 Metoda odvajanja prihvatljivih i neprihvatljivih rizika
5.5 Kvalitativna procjena rizika u deset koraka
5.6 Olakšan proces analize rizika (Facilitated Risk Analysis Process - FRAP)
5.7 OCTAVE (Operationally Critical Threat, Asset and Vulnerability Evaluation)
5.8 CRAMM
5.9 COBRA

1. Primjena kvalitativnih metoda procjena rizika

Osobni alati
Imenski prostori
Inačice
Radnje
Orijentacija
Traka s alatima